Ἐπιστολὴ γʹ — Περὶ τῶν γλωττῶν βʹ

Second letter — About languages #2

April 2021

Introduction

Χαίρετ’ αὖθις ὦ φίλοί μου καὶ χαίρω μὲν καὶ ἔγωγε ἄλλην ἐπιστολὴν ὑμῖν γραφεῖν οἷος τ’ ὤν. ὡς δὲ γέγραφα ἐν τῇ προτέρᾳ πεπεμμένῃ ἐπιστολῇ βούλομαι ἐν ταύτῃ νῦν περὶ ἄλλων γλωττῶν γράψαι ὑμῖν ἵνα καταλαβεῖν οἶος τ’ ἦτε διὰ τὶ τὰς γλώττας τὰς μεμάθηκα. ἄρξαι μὲν βούλομαι περὶ τῶν ὑμῖν διαλέγεσθαι οὓς ἐν τῷ μ’ ἔτι εἶναι ἐν τῷ διδασκαλείῳ ἦρξα μαθεῖν.

ἦμεν μὲν ἡ μήτηρ ἐμοῦ καὶ ἔγωγε σύνεδροι ἐν τῷ οἴκῳ καὶ λεγομένων ἡμῶν ἦρξα λέγειν ἐγὼ περὶ τῆς μουσικῆς Σουηδίας καὶ ἀκουσάσης αὐτῆς ἡ δ’ ἀπεκρίθή μοι λέγων ὅτι Οὐκ οἶδας ὅτι τῆς Σουηδίας ἐστὶ ἡ οἰκία ἡμῶν; θαυμασαμένου ἐμοῦ μὲν εἶδον εἰς αὐτὴν μὴ πιστεύσασα τά ὑπὸ αὐτῆς εἰλεγμένα ἐλάλησα δ’ οὖν ὄτι Οὐκ ᾖδη ἀληθῶς· ἦρξε οὕτως ἡ πορεία μου, ὅτι ἠθέλησα μετὰ τὸν καιρὸν τούτον μαθεῖν τὴν τῆς Σουηδίας γλώττην. ἀλλ’ ὡς μὲν γέγραφα οὔπω γεραιὸς ἦν ἀλλὰ νεὸς πάνυ καὶ οὔτως δ’οὐκ οἶος τ’ ἦ πολλὰ τῷ μαθεῖν βιβλία ἀγοράσαι πολλὰ ἀργύρια μὴ σχήσαντα. ἀλλ’ ἔτι οἷος τ’ ἦν ταύτην τὴν γλῶτταν μαθεῖν καὶ νῦν πόλλους μὲν λόγους ἐν ταύτῃ οἶδα καὶ δὴ καὶ τῇ Συηδίᾳ δ’ ἐλήλυθα ἵνα ἐν ἐκείνῃ τὴν γλῶτταν λαλήσω.

ἀλλὰ μῶν ἐκείνη ἐστὶ ἡ μόνη γλῶττα ἣν μεμάθηκα; οὐκ ἐστὶ, μεμάθηκα μὲν γὰρ πολλάς γλώττας αἳ δ’οὐ μ’ ἐπαιδεύθησαν ὑπὸ διδασκάλων τινῶν ἀλλ’ αἳ μὴ σχήσας ἀγρύρια πολλὰ μ’ ἐπαιδεύθησαν ὑπ’ ἐμαυτοῦ. ἐλθὼν μὲν τῇ τῆς πόλεώς μου βιβλιοθήκῃ καὶ εὑρὼν βιβλίον τι περὶ τῆς μανθανομένης γλώττης δ’ ἦρξα ἐκείνην μαθεῖν μόνον τῷ βιβλίῳ ὃ ἐδανισάμην. μεμάθηκα μὲν ὅσας γλώττας ὅτι νῦν δ’ οὖν πάντα τὰ τῆς κατ’ ἐμαυτὸν μαθούσης γλώττης ὀνόματα γράψαι ἀδύνατόν μοι εἴη.

τίνα μὲν οὖν ἄλλους λόγους περὶ τῶν γλωττῶν γράψαιμι οὐκ οἶδα καὶ δ’ οὐκοὺν νῦν ταύτην τὴν ἐπιστολὴν τελῶ.

Ἐρρωσο.

Chairet’ authis ō philoi mou kai chairō men kai egōge allēn epistolēn hymin graphein hoios t’ ōn. hōs de gegrapha en tē protera pepemmenē epistolē boulomai en tautē nyn peri allōn glōttōn grapsai hymin hina katalabein oios t’ ēte dia ti tas glōttas tas memathēka. arxai men boulomai peri tōn hymin dialegesthai hous en tō m’ eti einai en tō didaskaleiō ērxa mathein.

ēmen men hē mētēr emou kai egōge synedroi en tō oikō kai legomenōn hēmōn ērxa legein egō peri tēs mousikēs Souēdias kai akousasēs autēs hē d’ apekrithē moi legōn hoti Ouk oidas hoti tēs Souēdias esti hē oikia hēmōn? thaumasamenou emou men eidon eis autēn mē pisteusasa ta hypo autēs eilegmena elalēsa d’ oun oti Ouk ēdē alēthōs; ērxe houtōs hē poreia mou, hoti ēthelēsa meta ton kairon touton mathein tēn tēs Souēdias glōttēn. all’ hōs men gegrapha oupō geraios ēn alla neos pany kai outōs d’ouk oios t’ ē polla tō mathein biblia agorasai polla argyria mē schēsanta. all’ eti hoios t’ ēn tautēn tēn glōttan mathein kai nyn pollous men logous en tautē oida kai dē kai tē Syēdia d’ elēlytha hina en ekeinē tēn glōttan lalēsō.

alla mōn ekeinē esti hē monē glōtta hēn memathēka? ouk esti, memathēka men gar pollas glōttas hai d’ou m’ epaideuthēsan hypo didaskalōn tinōn all’ hai mē schēsas agryria polla m’ epaideuthēsan hyp’ emautou. elthōn men tē tēs poleōs mou bibliothēkē kai heurōn biblion ti peri tēs manthanomenēs glōttēs d’ ērxa ekeinēn mathein monon tō bibliō ho edanisamēn. memathēka men hosas glōttas hoti nyn d’ oun panta ta tēs kat’ emauton mathousēs glōttēs onomata grapsai adynaton moi eiē.

tina men oun allous logous peri tōn glōttōn grapsaimi ouk oida kai d’ oukoun nyn tautēn tēn epistolēn telō.

Errōso.

TBD