Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον κβ’

Revelation of John — #22

May 2021


The Celestial City and the River of Bliss — 1841, John Martin

Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.

2ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς, καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 3καὶ πᾶν κατανάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι· καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται· καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, 4καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἐκεῖ, καὶ χρεία οὐκ ἔχουσι λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίζει αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

6Καὶ εἶπέ μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 7ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

8Καὶ ἐγὼ Ἰωάννης ὁ βλέπων ταῦτα καὶ ἀκούων. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 9καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ Θεῷ προσκύνησον.

10Καὶ λέγει μοι· Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ὅτι ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 11ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι· καὶ ὁ ῥυπῶν ῥυπωσάτω ἔτι· καὶ ὁ δίκαιος δικαιωθήσατω ἔτι· καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 12καὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἔσται. 13ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. 14μακάριοι οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. 15ἔξω δὲ οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

16Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαυῒδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὁ ὀρθινός.

17Καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἐλθέ. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἐλθέ. καὶ ὁ διψῶν ἐλθέτω· καὶ ὁ θέλων λαμβανέτω τὸ ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

18Συμμαρτυροῦμαι γὰρ παντὶ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, Ἐάν τις ἐπιτιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν βιβλίῳ τούτῳ· 19καὶ ἐάν τις ἀφαιρῇ ἀπὸ τῶν λόγων βίβλου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφαιρήσει ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν βιβλίῳ τούτῳ.

20Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν. Ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.

21Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ὑμῶν. ἀμήν.

Kai edeixen moi potamon hydatos zōēs lampron hōs krystallon, ekporeuomenon ek tou thronou tou theou kai tou arniou.

2en mesō tēs plateias autēs, kai tou potamou enteuthen kai enteuthen, xylon zōēs, poioun karpous dōdeka, kata mēna hena hekaston apodidoun ton karpon autou; kai ta phylla tou xylou eis therapeian tōn ethnōn. 3kai pan katanathema ouk estai eti; kai ho thronos tou Theou kai tou arniou en autē estai; kai hoi douloi autou latreusousin autō, 4kai opsontai to prosōpon autou; kai to onoma autou epi tōn metōpōn autōn. 5kai nyx ouk estai ekei, kai chreia ouk echousi lychnou kai phōtos hēliou, hoti Kyrios ho Theos phōtizei autous; kai basileusousin eis tous aiōnas tōn aiōnōn.

6Kai eipe moi, Houtoi hoi logoi pistoi kai alēthinoi; kai Kyrios ho Theos tōn hagiōn prophētōn apesteile ton angelon autou deixai tois doulois autou ha dei genesthai en tachei. 7idou, erchomai tachy. makarios ho tērōn tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou.

8Kai egō Iōannēs ho blepōn tauta kai akouōn. kai hote ēkousa kai eblepsa, epesa proskynēsai emprosthen tōn podōn tou angelou tou deiknyontos moi tauta. 9kai legei moi, Hora mē; syndoulos sou eimi, kai tōn adelphōn sou tōn prophētōn, kai tōn tērountōn tous logous tou bibliou toutou; tō Theō proskynēson.

10Kai legei moi; Mē sphragisēs tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou; hoti ho kairos gar engys estin. 11ho adikōn adikēsatō eti; kai ho rhypōn rhypōsatō eti; kai ho dikaios dikaiōthēsatō eti; kai ho hagios hagiasthētō eti. 12kai idou, erchomai tachy, kai ho misthos mou met’ emou, apodounai hekastō hōs to ergon autou estai. 13egō eimi to A kai to Ō, archē kai telos, ho prōtos kai ho eschatos. 14makarioi hoi poiountes tas entolas autou, hina estai hē exousia autōn epi to xylon tēs zōēs, kai tois pylōsin eiselthōsin eis tēn polin. 15exō de hoi kynes kai hoi pharmakoi kai hoi pornoi kai hoi phoneis kai hoi eidōlolatrai, kai pas ho philōn kai poiōn pseudos.

16Egō Iēsous epempsa ton angelon mou martyrēsai hymin tauta epi tais ekklēsiais. egō eimi hē rhiza kai to genos tou Dauid, ho astēr ho lampros kai ho orthinos.

17Kai to Pneuma kai hē nymphē legousin, Elthe. kai ho akouōn eipatō, Elthe. kai ho dipsōn elthetō; kai ho thelōn lambanetō to hydōr zōēs dōrean.

18Symmartyroumai gar panti akouonti tous logous tēs prophēteias tou bibliou toutou, Ean tis epitithē epi tauta, epithēsei ho Theos ep’ auton tas plēgas tas gegrammenas en bibliō toutō; 19kai ean tis aphairē apo tōn logōn biblou tēs prophēteias tautēs, aphairēsei ho Theos to meros autou apo biblou tēs zōēs, kai ek tēs poleōs tēs hagias, kai tōn gegrammenōn en bibliō toutō.

20Legei ho martyrōn tauta, Nai, erchomai tachy. amēn. Nai, erchou, Kyrie Iēsou.

21HĒ charis tou Kyriou hēmōn Iēsou Christou meta pantōn tōn hymōn. amēn.

And he showed me a river of water of life (and it was) as pure as a crystal; (and the river was) coming out of the throne of God and of the Lamb. And in the middle of its (the city’s) road, and from here and from there around the river (on either side / both sides of the river), there was a tree of life (which was) making (i. e. bearing) twelve (types of?) fruit; (and) each month it yields the according fruit (of that particular month) and its leaves are for the healing of the nations.

And there will not be any (all) curses anymore. And the throne of God and the Lamb shall be therein (i. e. the city) and His servants will worship Him; and they will see His face and His name will be upon their foreheads. And night will be no longer and they will need neither the light of a lamp nor the light of the Sun, for the Lord God will shine (light) upon them — and they shall reign into the eternity of eternities (forever).

And he (the angel) said to me, “These words are faithful and true and the Lord God sent His angel (which was one) of the holy prophets, to show His servants what must soon happen. ‘And behold! I will soon come!’ Blessed is the one who honours the words of the prophecy of this book.” And even I, John, was a listener and watcher of this (event). And when I heard and saw (these things), I fell (to my knees?) to worship before feet of the angel (who was) showing me this. And he tells me, “See not (i. e. do not do this)! I am your fellow servant and (I am also a fellow servant) of the prophets and of the ones honouring the words of this book — worship God (instead of me).”

And he says to me, “Do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is near. He who does unjust things, let him do unjust things still; and let the defiler defile still; and let the just do justice still; and let the holy be holy still. ‘And behold, I am coming soon. And My reward (will come) with Me, to give to each how his work is (according to their deeds). I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.’ Blessed are those washing their robes, so that their authority may be upon the tree of life and by the gates they shall enter the city. Outside (of the city there are) the dogs and the sorcerers and the sexually immoral and the murderers and the ones worshipping idols and (also) everyone who likes or does false things.”

“I, Jesus, (have) sent my angel to testify to you that which concerns the churches. I am the root and the offspring of David — the bright morning star.” And the Spirit and the bride are saying, “Come. And he who hears, let him (also) say, ‘Come’. Let the thirsty come and let him who wishes (to) take from the water of life (do so freely).”

I testify to every listener of the words of the prophecy of this book; (and) if someone places upon them (adds something to them), God will put upon him the plagues which are written in this book. And if someone takes away (something) from these words, God will take away his part from the tree of life and from the holy city — the things which are written in this book. The one testifying this says, “Yes. I am coming quickly. Amen, come, O Lord Jesus.”

The grace of Lord Jesus (be) with everyone (and everything).