Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον δ’

Revelation of John — #4

May 2021


Господь Вседержитель (The Lord Almighty) — 1874 Nikolay Koshelev

Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδού, θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’ ἐμοῦ λέγουσα· Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 2καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τοῦ θρόνου καθήμενος· 3ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίνῳ· καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὁμοία ὅρασει σμαραγδίνῳ. 4καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες· καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἶδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἔσχον ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 5καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ φωναί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἅ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ· 6καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ. καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. 7καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος, καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα, ἓν καθ’ ἐαυτὸ εἴχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ κυκλόθεν, καὶ ἔσωθεν γέμοντα ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, λέγοντα, Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. 9καὶ ὅταν δώσουσι τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10πεσοῦνται οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνοῦσι τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βάλλουσι τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες, 11Ἄξιος εἶ, Κύριε, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν· ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου εἰσὶ καὶ ἐκτίσθησαν.

Meta tauta eidon, kai idou, thyra aneōgmenē en tō ouranō, kai hē phōnē hē prōtē hēn ēkousa hōs salpingos lalousēs met’ emou legousa; Anaba hōde, kai deixō soi ha dei genesthai meta tauta. 2kai eutheōs egenomēn en pneumati; kai idou, thronos ekeito en tō ouranō, kai epi tou thronou kathēmenos; 3homoios horasei lithō iaspidi kai sardinō; kai iris kyklothen tou thronou homoia horasei smaragdinō. 4kai kyklothen tou thronou thronoi eikosi tessares; kai epi tous thronous eidon tous eikosi kai tessaras presbyterous kathēmenous, peribeblēmenous en himatiois leukois, kai eschon epi tas kephalas autōn stephanous chrysous. 5kai ek tou thronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai phōnai; kai hepta lampades pyros kaiomenai enōpion tou thronou, ha eisi ta hepta pneumata tou Theou; 6kai enōpion tou thronou thalassa hyalinē, homoia krystallō. kai en mesō tou thronou kai kyklō tou thronou tessara zōa gemonta ophthalmōn emprosthen kai opisthen. 7kai to zōon to prōton homoion leonti, kai to deuteron zōon homoion moschō, kai to triton zōon echon to prosōpon hōs anthrōpos, kai to tetarton zōon homoion aetō petomenō. 8kai ta tessara zōa, hen kath’ eauto eichon ana pterygas hex kyklothen, kai esōthen gemonta ophthalmōn, kai anapausin ouk echousin hēmeras kai nyktos, legonta, Hagios, hagios, hagios Kyrios ho Theos ho pantokratōr, ho ēn kai ho ōn kai ho erchomenos. 9kai hotan dōsousi ta zōa doxan kai timēn kai eucharistian tō kathēmenō epi tou thronou, tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn, 10pesountai hoi eikosi kai tessares presbyteroi enōpion tou kathēmenou epi tou thronou, kai proskynousi tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn, kai ballousi tous stephanous autōn enōpion tou thronou, legontes, 11Axios ei, Kyrie, labein tēn doxan kai tēn timēn kai tēn dynamin; hoti sy ektisas ta panta, kai dia to thelēma sou eisi kai ektisthēsan.

After this I saw — and look! — a door having been opened in Heaven and the first voice I heard — (which spoke) like a trumpet — was speaking to me, saying, “Come up here and I will show you what must happen hereafter. Immediately I was in Spirit, and look! A throne (chair) placed within Heaven and someone was sitting on it; and He who was sitting on it was in appearance like a jasper and carnelian stone and a rainbow was around the throne, which looked as if it was made out of emeralds. And around the throne were (another) twenty-four thrones and upon those thrones were sitting twenty-four elders, (all) clad in white garments and upon their heads were golden crowns. And from the throne (there) came forth (bolts of) lightning, voices and thunder; and (there were) seven flaming torches burning before the throne which were the seven Spirits of God; and (the region) before the throne (was) as the Sea made of glass, like a crystal.

And in the middle of the throne and around the throne (there were) four living creatures, covered with eyes from back to front. And the first creature was like a lion, and the second creature was like a bull and the third creature had the head of a human, and the fourth creature was like a flying eagle. And the four creatures each had six wings (which) were filled with eyes around and within. And without a break — day and night — they were saying, “Holy, holy, holy (is the) Lord God, the Almighty, who was and is and who will come.”

Whenever the creatures give glory, honour and thanks to Him who sits upon the throne — He who will live into the eternity of eternities —, the twenty-four elders fall before the One sitting upon the throne and worship Him who lives into the eternity of eternities. And they throw their crowns before the throne, saying, “You are worthy, our Lord and God, of taking the glory, honour and power, for You created (the) everything; and through Your wish we were and were created.”