Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ϛ’

Revelation of John — #6

May 2021


And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. (Rev. 6:8) — 1865, Gustave Doré

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνῆς βροντῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε. 2καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτῷ ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν, καὶ ἵνα νικήσῃ.

3Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευτέραν σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου καὶ βλέπε. 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι· καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

5Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην σφραγῖδα, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζώου λέγοντος, Ἔρχου καὶ βλέπε. καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτῷ ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.

7Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν· Ἔρχου καὶ βλέπε. 8καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

9Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον, 10καὶ ἔκραζον φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, Ἕως πότε, ὁ δεσπότης, ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11καὶ ἐδόθησαν ἑκάστοις στολαὶ λευκαί, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως οὗ πληρώσονται καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες ἀποκτείνεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.

12Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἐγένετο ὡς αἷμα, 13καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη. 14καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν· 15καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοί, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16καὶ λέγουσι τοῖς ὄρεσι καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου· 17ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

Kai eidon hote ēnoixe to arnion mian ek tōn hepta sphragidōn, kai ēkousa henos ek tōn tessarōn zōōn legontos, hōs phōnēs brontēs, Erchou kai blepe. 2kai eidon, kai idou, hippos leukos, kai ho kathēmenos ep’ autō echōn toxon; kai edothē autō stephanos, kai exēlthe nikōn, kai hina nikēsē.

3Kai hote ēnoixe tēn deuteran sphragida, ēkousa tou deuterou zōou legontos, Erchou kai blepe. 4kai exēlthen allos hippos pyrros; kai tō kathēmenō ep’ autō edothē autō labein tēn eirēnēn apo tēs gēs, kai hina allēlous sphaxōsi; kai edothē autō machaira megalē.

5Kai hote ēnoixe tēn tritēn sphragida, ēkousa tou tritou zōou legontos, Erchou kai blepe. kai eidon, kai idou, hippos melas, kai ho kathēmenos ep’ autō echōn zygon en tē cheiri autou. 6kai ēkousa phōnēn en mesō tōn tessarōn zōōn legousan, Choinix sitou dēnariou, kai treis choinikes krithēs dēnariou; kai to elaion kai ton oinon mē adikēsēs.

7Kai hote ēnoixe tēn sphragida tēn tetartēn, ēkousa phōnēn tou tetartou zōou legousan; Erchou kai blepe. 8kai eidon, kai idou, hippos chlōros, kai ho kathēmenos epanō autou, onoma autō ho thanatos, kai ho hadēs akolouthei met’ autou; kai edothē autois exousia apokteinai epi to tetarton tēs gēs en rhomphaia kai en limō kai en thanatō, kai hypo tōn thēriōn tēs gēs.

9Kai hote ēnoixe tēn pemptēn sphragida, eidon hypokatō tou thysiastēriou tas psychas tōn esphagmenōn dia ton logon tou Theou, kai dia tēn martyrian hēn eichon, 10kai ekrazon phōnē megalē legontes, Heōs pote, ho despotēs, ho hagios kai ho alēthinos, ou krineis kai ekdikeis to haima hēmōn apo tōn katoikountōn epi tēs gēs? 11kai edothēsan hekastois stolai leukai, kai errethē autois hina anapausōntai eti chronon mikron, heōs hou plērōsontai kai hoi syndouloi autōn kai hoi adelphoi autōn, hoi mellontes apokteinesthai hōs kai autoi.

12Kai eidon hote ēnoixe tēn sphragida tēn hektēn, kai idou, seismos megas egeneto, kai ho hēlios egeneto melas hōs sakkos trichinos, kai hē selēnē egeneto hōs haima, 13kai hoi asteres tou ouranou epesan eis tēn gēn, hōs sykē ballei tous olynthous autēs, hypo anemou megalou seiomenē. 14kai ho ouranos apechōristhē hōs biblion helissomenon, kai pan oros kai nēsos ek tōn topōn autōn ekinēthēsan; 15kai hoi basileis tēs gēs, kai hoi megistanes, kai hoi plousioi, kai hoi chiliarchoi, kai hoi dynatoi, kai pas doulos kai eleutheros, ekrypsan heautous eis ta spēlaia kai eis tas petras tōn oreōn, 16kai legousi tois oresi kai tais petrais, Pesete eph’ hēmas kai krypsate hēmas apo prosōpou tou kathēmenou epi tou thronou, kai apo tēs orgēs tou arniou; 17hoti ēlthen hē hēmera hē megalē tēs orgēs autou, kai tis dynatai stathēnai?

And I saw when the Lamb opened one of the seals and I heard one of the four creatures saying in a thunderous voice, “Come.” And I saw — and look! — a white horse and he who sits upon it has a bow, and a crown was given to him and he departed victorious and to be victorious.

And when He (It, the Lamb) opened the second seal I heard the second creature saying, “Come.” And there came forth another fiery (having the colour of fire) horse, and to the one sitting upon it was given (the authority) to take the peace from the Earth so that they (the inhabitants of Earth) would slay each other and a great sword was given to him.

And when He opened the third seal, I heard the third creature saying, “Come.” And I saw — and look! — a great horse and he who sits upon it has a scale in his hand. And I heard (as) a voice in the middle of the four creatures saying, “A measure of wheat for a denarius and three measures of barley for a denarius; and do not mistreat the olive oil or the wine.”

And when He opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth creature saying, “Come.” And I saw — and look! — a pale green (greenish-yellow) horse and the name of him who sits above (atop, on top of) it is (the) Death; and (the) Hades (Hell) follows (with) him; and power was given to them over a quarter of the Earth, to kill with sword and with hunger and with death and by (using) the beasts of the Earth.

And when He opened the fifth seal, I saw below the altar the souls of those who were slain because of the word of God and because of the testimony which they had. And they shouted in a loud voice saying, “Until when, O holy and true Master, will you not judge and vindicate our blood on the inhabitants of the Earth?” And to each of them was given a white robe and it was said to them (and they were told?) to rest for (yet) a little while until even (the number of) their fellow servants and their brothers — those who will be killed just as them — might be fulfilled (completed).

And I saw when He opened the sixth seal and a great tremor occurred; and the Sun became (as) black as a sackcloth (made out) of hair; and the entire moon became (in appearance) like blood and the stars of Heaven fell into (down onto) the Earth, just like a fig-tree throws its unripe fruit when shaking by a mighty storm (wind); and the sky was split apart like a book (scroll) being unrolled, and every mountain and island was moved from its place.

And the kings of the Earth and the noblemen, military commanders, the rich and strong and every slave and free man — (they all) hid themselves in caves and in (behind? under?) the stones of the mountains; and they say to the mountains and (to) the stones, “Fall upon us and hide us from the face of Him who sits upon the throne and (hide, protect) us from the Lamb’s wrath; for the great day of their wrath has come, and who shall be able to stand?”