Τὸ εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην — κεφάλαιον ιβ’

Gospel of John — #12

May 2021