Ἱστορίαι Ἡροδότου — γ’

Herodotus’ Histories — #3

May 2021


Priam killed by Neoptolemus, son of Achilles, detail of an Attic black-figure amphora, ca. 520 BC–510 BC.

Introduction

The third chapter continues on the topic of kidnappings. Herein, the son (Alexander or Paris) of the king of Troy (Priam) has the daughter of the king of Sparta (Menelaus) kidnapped to take her as a wife.

Δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα Ἀλέξανδρον τὸν Πριάμου, ἀκηκοότα ταῦτα, ἐθελῆσαί οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος δι᾽ ἁρπαγῆς γενέσθαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάντως ὅτι οὐ δώσει δίκας. οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι. οὕτω δὴ ἁρπάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτὸν πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς ἁρπαγῆς αἰτέειν. τοὺς δέ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν σφι Μηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὐ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ ἐκδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ᾽ ἄλλων δίκας γίνεσθαι.

Deuterē de legousi geneē meta tauta Alexandron ton Priamou, akēkoota tauta, ethelēsai hoi ek tēs Hellados di᾽ harpagēs genesthai gynaika, epistamenon pantōs hoti ou dōsei dikas. oude gar ekeinous didonai. houtō dē harpasantos autou Helenēn, toisi Hellēsi doxai prōton pempsantas angelous apaiteein te Helenēn kai dikas tēs harpagēs aiteein. tous de, proischomenōn tauta, propherein sphi Mēdeiēs tēn harpagēn, hōs ou dontes autoi dikas oude ekdontes apaiteontōn bouloiato sphi par᾽ allōn dikas ginesthai.

They said that, in the second generation after this, Alexander (son of) Priam — after having heard this — wanted to get a wife by capturing one from the Greeks, thinking they would not demand reparations. Thus, after his capturing of Helen, the Greeks felt it was good to, first, send messengers to demand both Helen and reperations for her capture. After they had heard the Greeks’ proposing these things, however, they demanded that the kidnapped Medea be returned to them saying that the Greeks asked for reperations but gave none themselves.