Ἱστορίαι Ἡροδότου — ιϛ’

Herodotus’ Histories — #16

May 2021Introduction

Ἄρδυος δὲ βασιλεύσαντος ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα ἐξεδέξατο Σαδυάττης ὁ Ἄρδυος, καὶ ἐβασίλευσε ἔτεα δυώδεκα, Σαδυάττεω δὲ Ἀλυάττης.

οὗτος δὲ Κυαξάρῃ τε τῷ Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ Μήδοισι, Κιμμερίους τε ἐκ τῆς Ἀσίης ἐξήλασε, Σμύρνην τε τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος κτισθεῖσαν εἷλε, ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν τούτων οὐκ ὡς ἤθελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ προσπταίσας μεγάλως· ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀξιαπηγητότατα τάδε.

Ardyos de basileusantos henos deonta pentēkonta etea exedexato Sadyattēs ho Ardyos, kai ebasileuse etea dyōdeka, Sadyatteō de Alyattēs.

houtos de Kyaxarē te tō Dēiokeō apogonō epolemēse kai Mēdoisi, Kimmerious te ek tēs Asiēs exēlase, Smyrnēn te tēn apo Kolophōnos ktistheisan heile, es Klazomenas te esebale. apo men nyn toutōn ouk hōs ēthele apēllaxe, alla prosptaisas megalōs; alla de erga apedexato eōn en tē archē axiapēgētotata tade.