Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον α’

Revelation of John — #1

May 2021


Menschensohn (Son of Man) — 1933, Gebhardt Fugel

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα τε εἶδε. 3μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

4Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· 5καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπήσαντι ἡμᾶς, καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ· 6καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 7ἰδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν· καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

8Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει Κύριος, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

9Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10 ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ· καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 11λεγούσης, Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ο ἔσχατος· καί, Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν Ἀσίᾳ, εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν. 12καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλησε μετ’ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 13καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν· 14ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡσεὶ ἔριον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός· 15καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι· καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 16καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά· καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη· καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ, ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 17καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἐπέθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ’ ἐμέ, λέγων μοι, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού, ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν· καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ ᾅδου καὶ τοῦ θανάτου. 19γράψον ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι, καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα· 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι· καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι ἂς εἶδες αἱ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσί.

Apokalypsis Iēsou Christou, hēn edōken autō ho Theos deixai tois doulois autou, ha dei genesthai en tachei, kai esēmanen aposteilas dia tou angelou autou tō doulō autou Iōannē, 2hos emartyrēse ton logon tou Theou kai tēn martyrian Iēsou Christou, hosa te eide. 3makarios ho anaginōskōn, kai hoi akouontes tous logous tēs prophēteias kai tērountes ta en autē gegrammena; ho gar kairos engys.

4Iōannēs tais hepta ekklēsiais tais en tē Asia; charis hymin kai eirēnē apo tou ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos; kai apo tōn hepta pneumatōn ha estin enōpion tou thronou autou; 5kai apo Iēsou Christou, ho martys ho pistos, ho prōtotokos ek tōn nekrōn, kai ho archōn tōn basileōn tēs gēs. tō agapēsanti hēmas, kai lousanti hēmas apo tōn hamartiōn hēmōn en tō haimati autou; 6kai epoiēsen hēmas basileis kai hiereis tō Theō kai patri autou; autō hē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn; amēn. 7idou, erchetai meta tōn nephelōn, kai opsetai auton pas ophthalmos, kai hoitines auton exekentēsan; kai kopsontai ep’ auton pasai hai phylai tēs gēs. nai, amēn.

8Egō eimi to A kai to Ō, archē kai telos, legei Kyrios, ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos, ho pantokratōr.

9Egō Iōannēs, ho kai adelphos hymōn kai synkoinōnos en tē thlipsei kai en tē basileia kai hypomonē en Iēsou Christou, egenomēn en tē nēsō tē kaloumenē Patmō, dia ton logon tou Theou kai dia tēn martyrian Iēsou Christou. 10 egenomēn en Pneumati en tē Kyriakē hēmera; kai ēkousa phōnēn opisō mou megalēn hōs salpingos, 11legousēs, Egō eimi to A kai to Ō, ho prōtos kai o eschatos; kai, HO blepeis grapson eis biblion, kai pempson tais hepta ekklēsiais tais en Asia, eis Epheson, kai eis Smyrnan, kai eis Pergamon, kai eis Thyateira, kai eis Sardeis, kai eis Philadelpheian, kai eis Laodikeian. 12kai epestrepsa blepein tēn phōnēn hētis elalēse met’ emou; kai epistrepsas eidon hepta lychnias chrysas, 13kai en mesō tōn hepta lychniōn homoion huiō anthrōpou, endedymenon podērē, kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrysēn; 14hē de kephalē autou kai hai triches leukai hōsei erion leukon, hōs chiōn; kai hoi ophthalmoi autou hōs phlox pyros; 15kai hoi podes autou homoioi chalkolibanō, hōs en kaminō pepyrōmenoi; kai hē phōnē autou hōs phōnē hydatōn pollōn. 16kai echōn en tē dexia autou cheiri autou asteras hepta; kai ek tou stomatos autou rhomphaia distomos oxeia ekporeuomenē; kai hē opsis autou, hōs ho hēlios phainei en tē dynamei autou. 17kai hote eidon auton, epesa pros tous podas autou hōs nekros; kai epethēke tēn dexian autou cheira ep’ eme, legōn moi, Mē phobou; egō eimi ho prōtos kai ho eschatos, 18kai ho zōn, kai egenomēn nekros, kai idou, zōn eimi eis tous aiōnas tōn aiōnōn, amēn; kai echō tas kleis tou hadou kai tou thanatou. 19grapson ha eides, kai ha eisi, kai ha mellei ginesthai meta tauta; 20 to mystērion tōn hepta asterōn hōn eides epi tēs dexias mou, kai tas hepta lychnias tas chrysas. hoi hepta asteres angeloi tōn hepta ekklēsiōn eisi; kai hai hepta lychniai as eides hai hepta ekklēsiai eisi.

The Revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants what must soon happen; and He made it known through the sending of His messenger to His servant John, who confirms everything that he saw, namely the word of God and the testimony of Jesus Christ. Blessed is the reader and the people who listen to the words of the prophecy and (blessed is) the one who heeds what is written in it (the prophecy), for the time is near.

(A letter of) John to the seven churches in Asia (Minor): Grace to you and peace from the One who is and who was and who will come; and from the seven spirits which are in front of His throne; and from Jesus Christ — the faithful witness —, the first-born of the dead and ruler of the kings of the Earth.

To the One who loves us and who frees from our sins with His blood; and who made us a kingdom and (made us) priests to His father and God — To Him be the glory and the power into the eternity of eternities. Amen.

Look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes of the Earth will mourn for Him. Yes, Amen.

I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who will come; the Almighty.

I — John, your brother and sharer in the suffering and kingdom and endurance in Jesus Christ, was — because of the word of God and the witness of Jesus — on the island called Patmos. I was in spirit (praying?) on the Day of the Lord and I heard a great voice behind me, like a trumpet, saying, “Write what you see into a scroll and send it to the seven churches, namely to Ephesus, Smyrna, Pergagmum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea.”

And I turned around to see the voice which was speaking with me, and when I turned around I saw seven golden lampstands; and in the midst of the lampstands was someone like the Son of Man, clad in a long robe and having wrapped around his chest a golden belt. His head and His hair were were white as wool, as white as snow; and His eyes like a flaming flame and his feet were as brass refined in a furnace; and His voice was like the voice of many waters and He had in His right hand seven stars; and out of His mouth came a sharp, double-edged sword; and His face shines like the Sun in His power.

And when I saw Him, I fell to His feet as if I was dead; and He put his right hand upon me, saying, “Do not be afraid. I am the First and the Last and the Living One; and I was dead — but behold, I am living into the eternities of eternities and I have the keys of Death and Hades. Write, then, what you saw, what is and what will happen thereafter. The mystery of the seven stars which you see upon my right hand and the seven golden lampstands (is the following): The seven stars are messengers of the seven churches and the seven lampstands are the seven churches.