Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον β’

Revelation of John — #2

May 2021


The Angel gives John the Letter for the Church of Ephesus — 1047, Facundus

Τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐφεσίνης ἐκκλησίας γράψον,

Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· 2Οἶδα τὰ ἔργα σου, καὶ τὸν κόπον σου, καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπειράσω τοὺς φάσκοντας εἶναι ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, 3καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ διὰ τὸ ὄνομά μου κεκοπίακας καὶ οὐ κέκμηκας. 4ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. 5μνημόνευε οὖν πόθεν ἐκπέπτωκας, καὶ μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 6ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 7ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ.

8Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ἐκκλησίας Σμύρναίων γράψον,

Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 9Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν (πλούσιος δὲ εἶ), καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ. 10μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδού, μέλλει βαλεῖν ἐξ ὑμῶν ὁ διάβολος εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

12Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον,

Tάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 13Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου, ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου κατοικεῖ ὁ Σατανᾶς. 14ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 15οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν· ὃ μισῶ. 16μετανόησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

18Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον,

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 19Οἶδά σου τὰ ἔργα, καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 20ἀλλ’ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἐᾷς τὴν γυναῖκα Ἰεζαβήλ, τὴν λέγουσαν ἑαυτὴν προφῆτιν, διδάσκειν καὶ πλανᾶσθαι ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ εἰδωλόθυτα φαγεῖν. 21καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς, καὶ οὐ μετανόησεν. 22ἰδού, ἐγὼ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 23καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας· καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 24ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, καὶ οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βάθη τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὐ βαλῶ ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος. 25πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε, ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. 26καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν· 27καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικά, συντρίβεται· ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου· 28καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

Tō angelō tēs Ephesinēs ekklēsias grapson,

Tade legei ho kratōn tous hepta asteras en tē dexia autou, ho peripatōn en mesō tōn hepta lychniōn tōn chrysōn; 2Oida ta erga sou, kai ton kopon sou, kai tēn hypomonēn sou, kai hoti ou dynē bastasai kakous, kai epeirasō tous phaskontas einai apostolous kai ouk eisi, kai heures autous pseudeis, 3kai hypomonēn echeis, kai dia to onoma mou kekopiakas kai ou kekmēkas. 4all’ echō kata sou, hoti tēn agapēn sou tēn prōtēn aphēkas. 5mnēmoneue oun pothen ekpeptōkas, kai metanoēson, kai ta prōta erga poiēson; ei de mē, erchomai soi tachy, kai kinēsō tēn lychnian sou ek tou topou autēs, ean mē metanoēsēs. 6alla touto echeis, hoti miseis ta erga tōn Nikolaitōn, ha kagō misō. 7ho echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais. tō nikōnti dōsō autō phagein ek tou xylou tēs zōēs, ho estin en mesō tou paradeisou tou Theou.

8Kai tō angelō tēs en ekklēsias Smyrnaiōn grapson,

Tade legei ho prōtos kai ho eschatos, hos egeneto nekros kai ezēsen; 9Oida sou ta erga kai tēn thlipsin kai tēn ptōcheian (plousios de ei), kai tēn blasphēmian ek tōn legontōn Ioudaious einai heautous, kai ouk eisin, alla synagōgē tou Satana. 10mēden phobou ha melleis paschein. idou, mellei balein ex hymōn ho diabolos eis phylakēn, hina peirasthēte; kai hexete thlipsin hēmeras deka. ginou pistos achri thanatou, kai dōsō soi ton stephanon tēs zōēs. 11HO echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais. ho nikōn ou mē adikēthē ek tou thanatou tou deuterou.

12Kai tō angelō tēs en Pergamō ekklēsias grapson,

Tade legei ho echōn tēn rhomphaian tēn distomon tēn oxeian; 13Oida ta erga sou kai pou katoikeis, hopou ho thronos tou Satana; kai krateis to onoma mou, kai ouk ērnēsō tēn pistin mou kai en tais hēmerais en hais Antipas ho martys mou, ho pistos, hos apektanthē par’ hymin, hopou katoikei ho Satanas. 14all’ echō kata sou oliga, hoti echeis ekei kratountas tēn didachēn Balaam, hos edidaxe ton Balak balein skandalon enōpion tōn huiōn Israēl, phagein eidōlothyta kai porneusai. 15houtōs echeis kai sy kratountas tēn didachēn tōn Nikolaitōn; ho misō. 16metanoēson; ei de mē, erchomai soi tachy, kai polemēsō met’ autōn en tē rhomphaia tou stomatos mou. 17ho echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais. tō nikōnti dōsō autō phagein apo tou manna tou kekrymmenou, kai dōsō autō psēphon leukēn, kai epi tēn psēphon onoma kainon gegrammenon, ho oudeis egnō ei mē ho lambanōn.

18Kai tō angelō tēs en Thyateirois ekklēsias grapson,

Tade legei ho huios tou Theou, ho echōn tous ophthalmous autou hōs phloga pyros, kai hoi podes autou homoioi chalkolibanō; 19Oida sou ta erga, kai tēn agapēn kai tēn diakonian, kai tēn pistin kai tēn hypomonēn sou, kai ta erga sou, ta eschata pleiona tōn prōtōn. 20all’ echō kata sou oliga hoti eas tēn gynaika Iezabēl, tēn legousan heautēn prophētin, didaskein kai planasthai emous doulous porneusai kai eidōlothyta phagein. 21kai edōka autē chronon hina metanoēsē ek tēs porneias autēs, kai ou metanoēsen. 22idou, egō ballō autēn eis klinēn, kai tous moicheuontas met’ autēs eis thlipsin megalēn, ean mē metanoēsōsin ek tōn ergōn autōn. 23kai ta tekna autēs apoktenō en thanatō; kai gnōsontai pasai hai ekklēsiai hoti egō eimi ho ereunōn nephrous kai kardias; kai dōsō hymin hekastō kata ta erga hymōn. 24hymin de legō tois loipois tois en Thyateirois, hosoi ouk echousi tēn didachēn tautēn, kai hoitines ouk egnōsan ta bathē tou Satana, hōs legousin, Ou balō eph’ hymas allo baros. 25plēn ho echete kratēsate, achris hou an hēxō. 26kai ho nikōn kai ho tērōn achri telous ta erga mou, dōsō autō exousian epi tōn ethnōn; 27kai poimanei autous en rhabdō sidēra; hōs ta skeuē ta keramika, syntribetai; hōs kagō eilēpha para tou patros mou; 28kai dōsō autō ton astera ton prōinon. 29ho echōn ous akousatō ti to Pneuma legei tais ekklēsiais.

To the messenger of the church in Ephesus write (the following):

“This is what the One who holds the seven stars in His right hand and who walks amid the seven golden lampstands says, ‘I know your works (deeds), your exertion and your patient endurance; and (I know) that you cannot tolerate those who are bad and (I know) that you tested those who claim to be apostles — but are not — and found them to be false. And you have patient endurance and have endured because of (through) my name and you have not grown weary.’

‘But what I have against you, is that you left your first love. Remember, then, from where you have fallen and repent (have a change of heart) and do the first works (deeds). If you do not, I will come to you and I will remove your lampstand from its place — unless you repent.’

‘But what is in your favour, is that you hate the works (deeds) of the Nicolaitans, which I hate as well. Let him who has ears listen to what the Spirit says to the seven churches. I will give something to eat from the Tree of Live — the one in the paradise of God — to him who is victorious.’”

And to the messenger of the church in Smyrna write (the following):

“This is what the First and the Last, the one who died and lived (again), says, ‘I know your suffering and your poverty — even though you are rich — and the slander from those who claim themselves to be Jews — but are not — and are, instead, a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you will suffer. Look, the Devil will throw some of you into prison in order for you to be put to the test; and you will have (to endure) suffering for ten days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Let him who has ears listen to what the Spirit says to the churches. The victor will not be hurt by the second death.’”

And to the messenger of the church in Pergamum write (the following):

“This is what the One who has the sharp, double-edged sword says, ‘I know where you live — namely there, where Satan’s throne lies — and (I know that) you hold onto my name; and you did not deny your belief in me, (not) even in the days of Antipas — my faithful witness —, who was killed whilst he was with you — there, where Satan dwells.

‘But I have a few things against you. Namely that you have there those who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to throw a stumbling block before the children of Israel, so that they commit sexual immorality and eat meals offered to idols. You also have those holding to the teaching of the Nicolaitans. Therefore, repent. If not, I will come to you swiftly and fight them with the sword of my mouth. Let him who has ears listen to what the Spirit says to the churches. The victor I will give (something to eat) of the hidden manna and I will give him a white stone; and upon the stone is written a new name, which nobody — except the one who took the stone — knows.’”

And to the messenger of the church in Thyatira write (the following):

“This is what the Son of God says, who has eyes like a flame of fire and his feet are like brass, ‘I know your works (deeds), your love, your faith, your service, your patient endurance and (that) your last works are greater than the first.

But what I have against you is that you tolerate the woman Isabel, who calls herself a prophetess and teaches and misleads my servants so that they commit sexual immorality and meals offered to idols. And I gave her time to repent and (yet) she does not want to repent of her sexual immorality. Look, I throw her into bed and those who commit adultery with her into great suffering, unless they repent of her deeds. And her children I will kill in death (I will slay them) and every church will know that I am the searcher of thoughts and (of) hearts and I will give to you each according to your deeds. And to you — the remaining (people) of Thyatira, who do not follow (have) this teaching and who did not, as they say, know the deep secrets of Satan — I say, that I will will not throw another burden upon you; hold fast to what you have until I may come. And to the victor and to the one who honours my deeds until the end, I will give (him the) authority over the nations; and he will rule them with an iron rod, and they will be shattered like clay dishes. As I have received from my Father, I, too, will give him (the victor) the Morning Star. Let him who has ears listen to what the Spirit says to the seven churches.’”