Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ια’

Revelation of John — #11

May 2021


The bodies of the two witnesses — Augsburger Wunderzeichenbuch, 1552

Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, καὶ ὀ ἄγγελος εἱστήκει, λέγων, Ἔγειραι, καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω, καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι· καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 3καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 4οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς ἑστῶσαι. 5καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλῃ ἀδικῆσαι, οὕτω δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ βρέχῃ ὑετὸς ἐν ἡμέρας αὐτῶν τῆς προφητείας· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι. 7καὶ ὅταν τελέσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει πόλεμον μετ’ αὐτῶν, καὶ νικήσει αὐτούς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 8καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη. 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ πτώματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνήματα. 10καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαροῦσιν ἐπ’ αὐτοῖς, καὶ εὐφρανθήσονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ εἰσῆλθεν ἐπ’ αὐτούς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 12καὶ ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν αὐτοῖς, Ἀνάβητε ὧδε. καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 13καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσε, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων, χιλιάδες ἑπτά· καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.

14Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· καὶ ἰδού, ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ.

15Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαι, Ἐγένετο αἱ βασιλεῖαι τοῦ κόσμου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 16καὶ οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ, 17λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας. 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἁγίοις τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

19Καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης Κυρίου ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη.

Kai edothē moi kalamos homoios rhabdō, kai o angelos heistēkei, legōn, Egeirai, kai metrēson ton naon tou Theou, kai to thysiastērion, kai tous proskynountas en autō; 2kai tēn aulēn tēn exōthen tou naou ekbale exō, kai mē autēn metrēsēs, hoti edothē tois ethnesi; kai tēn polin tēn hagian patēsousi mēnas tessarakonta dyo. 3kai dōsō tois dysi martysi mou, kai prophēteusousin hēmeras chilias diakosias hexēkonta peribeblēmenoi sakkous. 4houtoi eisin hai dyo elaiai, kai hai dyo lychniai hai enōpion tou Theou tēs gēs hestōsai. 5kai ei tis autous thelē adikēsai, pyr ekporeuetai ek tou stomatos autōn, kai katesthiei tous echthrous autōn; kai ei tis autous thelē adikēsai, houtō dei auton apoktanthēnai. 6houtoi echousin exousian kleisai ton ouranon, hina mē brechē hyetos en hēmeras autōn tēs prophēteias; kai exousian echousin epi tōn hydatōn, strephein auta eis haima kai pataxai tēn gēn pasē plēgē, hosakis ean thelēsōsi. 7kai hotan telesōsi tēn martyrian autōn, to thērion to anabainon ek tēs abyssou poiēsei polemon met’ autōn, kai nikēsei autous, kai apoktenei autous. 8kai ta ptōmata autōn epi tēs plateias poleōs tēs megalēs, hētis kaleitai pneumatikōs Sodoma kai Aigyptos, hopou kai ho Kyrios hēmōn estaurōthē. 9kai blepousin ek tōn laōn kai phylōn kai glōssōn kai ethnōn ta ptōmata autōn hēmeras treis kai hēmisy, kai ta ptōmata autōn ouk aphēsousi tethēnai eis mnēmata. 10kai hoi katoikountes epi tēs gēs charousin ep’ autois, kai euphranthēsontai, kai dōra pempsousin allēlois, hoti houtoi hoi dyo prophētai ebasanisan tous katoikountas epi tēs gēs. 11kai meta tas treis hēmeras kai hēmisy, pneuma zōēs ek tou Theou eisēlthen ep’ autous, kai estēsan epi tous podas autōn, kai phobos megas epesen epi tous theōrountas autous. 12kai ēkousan phōnēn megalēn ek tou ouranou, legousan autois, Anabēte hōde. kai anebēsan eis ton ouranon en tē nephelē, kai etheōrēsan autous hoi echthroi autōn. 13kai en ekeinē tē hēmera egeneto seismos megas, kai to dekaton tēs poleōs epese, kai apektanthēsan en tō seismō onomata anthrōpōn, chiliades hepta; kai hoi loipoi emphoboi egenonto, kai edōkan doxan tō Theō tou ouranou.

14HĒ ouai hē deutera apēlthen; kai idou, hē ouai hē tritē erchetai tachy.

15Kai ho hebdomos angelos esalpise, kai egenonto phōnai megalai en tō ouranō, legousai, Egeneto hai basileiai tou kosmou, tou Kyriou hēmōn, kai tou Christou autou, kai basileusei eis tous aiōnas tōn aiōnōn. 16kai hoi eikosi kai tessares presbyteroi hoi enōpion tou Theou kathēmenoi epi tous thronous autōn, epesan epi ta prosōpa autōn, kai prosekynēsan tō Theō, 17legontes, Eucharistoumen soi, Kyrie ho Theos ho pantokratōr, ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos, hoti eilēphas tēn dynamin sou tēn megalēn, kai ebasileusas. 18kai ta ethnē ōrgisthēsan, kai ēlthen hē orgē sou, kai ho kairos tōn ethnōn krithēnai, kai dounai ton misthon tois doulois sou tois prophētais kai tois hagiois tois phoboumenois to onoma sou, tois mikrois kai tois megalois, kai diaphtheirai tous diaphtheirontas tēn gēn.

19Kai ēnoigē ho naos tou Theou ho en tō ouranō, kai ōphthē hē kibōtos tēs diathēkēs Kyriou en tō naō autou, kai egenonto astrapai kai phōnai kai brontai kai seismos kai chalaza megalē.

And there was given to me a reed (which looked) like a stick (rod, staff) (and there was someone there) saying “Arise and measure the Temple of God and the altar and the ones who pray therein. And the courtyard (that is) outside of the altar, cast (it) (leave it) outside and do not measure it; for it is given to the non-Israelites (gentiles, foreigners) and (through) the Holy City they will walk on foot for forty-two months. 

And I shall give (the authority to) my two witnesses and they shall prophesy for one-thousand two-hundred sixty days (whilst) clad in sackcloths. They are the two olive trees and the two lamp-stands who are standing before the Lord of the Earth. And if someone wishes to harm them, fire (will) come out of their mouths and (the fire will) eat their enemies; and if someone wishes to harm them, this is the manner in which he (the person doing harm) will have to be killed. 

They have the authority to lock up Heaven so that rain shall not fall (upon the Earth) during the days of their prophecy; and they (also) hold the authority over the waters — to turn them into blood — and (they have the authority to) smite the Earth with (in) every plague as they please. And when they have finished their witness, the beast coming out of the abyss fights (does battle / war) with them and it will prevail over them and kill them. 

And their dead body (bodies) (will lie) upon the road of the great city, (the one) which is called — in Spirit (spiritually) — Sodom and Egypt; (it is the same place) where even their Lord was crucified. And from (every) peoples and tribe and tongue and nation there are some that (will) look at their corpses for three and a half days, and will not allow their corpses to be buried into a grave. 

And the inhabitants of the Earth (will) rejoice over them (because they died) and celebrate, and they will send presents to one another, for these two prophets tormented (tortured) the inhabitants of the Earth. But (and) after these three and a half days, the living Spirit of God entered into them; and they arose (and stood) upon their feet and a great fear fell upon those who watch them.

And they heard a great voice speaking to them from heaven (and it said), “Come up here!” And they went up into Heaven on (in) the cloud, and their enemies saw them. And in that (particular) hour, a great tremor occurred and a tenth of the cities (of the Earth) fell (collapsed). And through (in) the tremor there died the names of seven-thousand people; and the remaining became terrified and gave glory to the God of Heaven. The second Woe departed; look, the third Woe arrives shortly.

And the seventh angel sounded (his trumpet). And there were great voices in Heaven saying “The kingdom of the cosmos (world, universe) has come (happened, arrived?) — (which is) the kingdom of our Lord and his Messiah — and he will reign into the eternity of eternities. And the twenty-four elders — (the ones) which are sitting upon their thrones before God — fell to their faces and worshipped God saying “We thank you, Lord our God the Almighty — (he) who is and who was — for you have taken your great power and ruled (reigned). And the nations were angry and (then) there came your wrath and (there also came) the time for the dead to be judged (by you) and (the time for you) to give the reward to your servants — the prophets — and to the holy men and to the ones who fear your name — be they small or great; (and there also came the time) to destroy the destroyers of the Earth.

And the Temple of god was opened in Heaven, and the ark of His testament appeared. And there were (many bolts of) lightning and voices and thunders and a tremor and great hail.