Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ι’

Revelation of John — #10

May 2021


The Angel Holding the Book — Benjamin West, 1797

Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 2καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἀνεῳγμένον· καὶ ἔθηκε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τὴν θάλασσαν, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν, 3καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται· καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς φωνὰς ἑαυτῶν, ἔμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσάν μοι, Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ ταῦτα γράψῃς. 5καὶ ὁ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν, 6καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται ἔτι· 7ἀλλὰ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ τελέσθῇ τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισε τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις τοῖς προφήταις. 8καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσα μετ’ ἐμοῦ, καὶ λέγουσα, Ὕπαγε λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ, Δός μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ’ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι, γλυκύ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 11καὶ λέγει μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.

Kai eidon allon angelon ischyron katabainonta ek tou ouranou, peribeblēmenon nephelēn, kai iris epi tēs kephalēs, kai to prosōpon autou hōs ho hēlios, kai hoi podes autou hōs styloi pyros; 2kai echōn en tē cheiri autou biblaridion aneōgmenon; kai ethēke ton poda autou ton dexion epi tēn thalassan, ton de euōnymon epi tēn gēn, 3kai ekraxe phōnē megalē hōsper leōn mykatai; kai hote ekraxen, elalēsan hai hepta brontai tas heautōn phōnas. 4kai hote elalēsan hai hepta brontai tas phōnas heautōn, emellon graphein; kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou, legousan moi, Sphragison ha elalēsan hai hepta brontai, kai mē tauta grapsēs. 5kai ho angelos hon eidon hestōta epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs ēre tēn cheira autou tēn dexian eis ton ouranon, 6kai ōmosen en tō zōnti eis tous aiōnas tōn aiōnōn, hos ektise ton ouranon kai ta en autō, kai tēn gēn kai ta en autē, kai tēn thalassan kai ta en autē, hoti chronos ouk estai eti; 7alla en tais hēmerais tēs phōnēs tou hebdomou angelou, hotan mellē salpizein, kai telesthē to mystērion tou Theou, hōs euēngelise tois heautou doulois tois prophētais. 8kai hē phōnē hēn ēkousa ek tou ouranou, palin lalousa met’ emou, kai legousa, Hypage labe to biblaridion to ēneōgmenon en tē cheiri angelou tou hestōtos epi tēs thalassēs kai epi tēs gēs. 9kai apēlthon pros ton angelon, legōn autō, Dos moi to biblaridion. kai legei moi, Labe kai kataphage auto; kai pikranei sou tēn koilian, all’ en tō stomati sou estai glyky hōs meli. 10kai elabon to biblaridion ek tēs cheiros tou angelou, kai katephagon auto, kai ēn en tō stomati mou hōs meli, glyky; kai hote ephagon auto, epikranthē hē koilia mou. 11kai legei moi, Dei se palin prophēteusai epi laois kai ethnesi kai glōssais kai basileusi pollois.

And when the seven thunders spoke, I was about to write; and (but) I heard a voice from Heaven saying, “Seal (and lock away) that which the thunders spoke — and do not write (about) it. And the angel — the one I saw standing upon the Earth and the Sea — raised his right hand (and reached with it) into Heaven and swore in (the name of) Him who lives into the eternity of eternities, who bore (not only) Heaven and the those things that are within it (but also) the Earth and that within it and the sea and that within it; (and he swore) that time shall be no longer.

But in the days of the voice of the seventh angel — when he will (begin to) sound (his trumpet) — the mystery of God — as he has preached to his servants, (namely) the prophets — will end. And the voice which I heard (coming) from Heaven (was) again speaking to me saying, “Arise and take the opened book — the one (placed) inside the hands of the angel standing upon the sea and the Earth.”

And I went to the angel, telling him to give me the small book. And he says to me, “Take it and eat it up; and it will make your stomach bitter, but it in your mouth it shall be as sweet as honey.” And I took the small book out of the angel’s hand and ate it; and it was in my mouth like sweet honey, but (and) when I swallowed (ate) it, it made my stomach bitter. And they (he?) tell me, “You must once again prophesy before many peoples and nations and tongues (languages) and kings.”