Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ιδ’

Revelation of John — #14

May 2021


The Harvest of the World — 1530, illustration from the Lutherbibel

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 2καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ φωνὴν ἤκουσα κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν. 3καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδήν, εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαρακοντατέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· 5καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη δόλος· ἄμωμοι γάρ εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.

6Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετώμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον, εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, 7λέγοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν Θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων.

8Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησε λέγων, Ἔπεσεν ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικε πάντα ἔθνη.

9Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Εἴ τις τὸ θηρίον προσκυνεῖ καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ, ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων, καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· 11καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων· καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 12ὦδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν· ὦδε οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ.

13Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης μοι, Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι· ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν.

14Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενος ὅμοιος υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν μεγάλῃ φωνῇ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον· ὅτι ἦλθέ σοι ἡ ὥρα τοῦ θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 16καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τὴν νεφέλην τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

17Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησε κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαἱ αὐτῆς. 19καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τὴν μεγάλην. 20καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

Kai eidon, kai idou, to arnion hestēkos epi to oros Siōn, kai met’ autou hekaton tessarakontatessares chiliades, echousai to onoma tou patros autou gegrammenon epi tōn metōpōn autōn. 2kai ēkousa phōnēn ek tou ouranou, hōs phōnēn hydatōn pollōn, kai hōs phōnēn brontēs megalēs; kai phōnēn ēkousa kitharōdōn kitharizontōn en tais kitharais autōn. 3kai adousin hōs ōdēn kainēn enōpion tou thronou, kai enōpion tōn tessarōn zōōn kai tōn presbyterōn; kai oudeis ēdynato mathein tēn ōdēn, ei mē hai hekaton tessarakontatessares chiliades, hoi ēgorasmenoi apo tēs gēs. 4houtoi eisin hoi meta gynaikōn ouk emolynthēsan; parthenoi gar eisin. houtoi eisin hoi akolouthountes tō arniō hopou an hypagē. houtoi ēgorasthēsan apo tōn anthrōpōn, aparchē tō Theō kai tō arniō; 5kai en tō stomati autōn ouch heurethē dolos; amōmoi gar eisin enōpion tou thronou tou Theou.

6Kai eidon allon angelon petōmenon en mesouranēmati, echonta euangelion aiōnion, euangelisai epi tous kathēmenous epi tēs gēs, kai epi pan ethnos kai phylēn kai glōssan kai laon, 7legonta en phōnē megalē, Phobēthēte ton Theon, kai dote autō doxan, hoti ēlthen hē hōra tēs kriseōs autou, kai proskynēsate tō poiēsanti ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai pēgas hydatōn.

8Kai allos angelos ēkolouthēse legōn, Epesen epese Babylōn hē polis hē megalē, hoti ek tou oinou tou thymou tēs porneias autēs pepotike panta ethnē.

9Kai tritos angelos ēkolouthēsen autois legōn en phōnē megalē, Ei tis to thērion proskynei kai tēn eikona autou, kai lambanei charagma epi tou metōpou autou, ē epi tēn cheira autou, 10kai autos pietai ek tou oinou tou thymou tou Theou, tou kekerasmenou akratou en tō potēriō tēs orgēs autou, kai basanisthēsetai en pyri kai theiō enōpion tōn hagiōn angelōn, kai enōpion tou arniou; 11kai ho kapnos tou basanismou autōn anabainei eis aiōnas aiōnōn; kai ouk echousin anapausin hēmeras kai nyktos hoi proskynountes to thērion kai tēn eikona autou, kai ei tis lambanei to charagma tou onomatos autou. 12ōde hē hypomonē tōn hagiōn estin; ōde hoi tērountes tas entolas tou Theou kai tēn pistin Iēsou.

13Kai ēkousa phōnēs ek tou ouranou legousēs moi, Grapson, Makarioi hoi nekroi hoi en Kyriō apothnēskontes ap’ arti; nai, legei to Pneuma, hina anapausōntai ek tōn kopōn autōn; ta de erga autōn akolouthei met’ autōn.

14Kai eidon, kai idou, nephelē leukē, kai epi tēn nephelēn kathēmenos homoios huiō anthrōpou, echōn epi tēs kephalēs autou stephanon chrysoun, kai en tē cheiri autou drepanon oxy. 15kai allos angelos exēlthen ek tou naou, krazōn en megalē phōnē tō kathēmenō epi tēs nephelēs, Pempson to drepanon sou kai therison; hoti ēlthe soi hē hōra tou therisai, hoti exēranthē ho therismos tēs gēs. 16kai ebalen ho kathēmenos epi tēn nephelēn to drepanon autou epi tēn gēn, kai etheristhē hē gē.

17Kai allos angelos exēlthen ek tou naou tou en tō ouranō, echōn kai autos drepanon oxy. 18kai allos angelos exēlthen ek tou thysiastēriou, echōn exousian epi tou pyros, kai ephōnēse kraugē megalē tō echonti to drepanon to oxy legōn, Pempson sou to drepanon to oxy kai trygēson tous botryas tēs ampelou tēs gēs, hoti ēkmasan hai staphylhai autēs. 19kai ebalen ho angelos to drepanon autou eis tēn gēn, kai etrygēse tēn ampelon tēs gēs, kai ebalen eis tēn lēnon tou thymou tou Theou tēn megalēn. 20kai epatēthē hē lēnos exō tēs poleōs, kai exēlthen haima ek tēs lēnou achri tōn chalinōn tōn hippōn, apo stadiōn chiliōn hexakosiōn.

And I saw — and look! — the Lamb standing upon the mountain (called) Zion (upon Mount Zion) and (there were) with Him one-hundred forty-four thousand (all of them) having His name and the name of His Father written upon their foreheads. And I heard a voice (coming) from Heaven (and it was) as a voice of many waters and as a voice of a great thunder; and the voice which I heard (was) like a harpist playing (a song) on his harps.

And they sing a new song (ode) before the throne and before the four creatures and (before) the elders; and nobody was able to learn the song (ode) unless (they were a part of) the one-hundred forty-four thousand which were bought (redeemed) from the Earth. These are the ones which were not defiled with women; for they are virgins (pure). These (are those who) follow the Lamb — wherever He may go. They (are the ones that) were bought (redeemed) from the people (men, human race) as first-fruits to God and the Lamb. And in their mouth no false (things) were found; (for) they are faultless.

And I saw another angel flying in mid-sky (mid-Heaven) having the eternal (long-lasting, everlasting) gospel (i. e. the good news) to preach to the (people) sitting upon the Earth and to every peoples and tribe and tongue (language) and country. (And he was) saying, “Fear God and give Him glory, for there has come the time of His judgement; and worship the creator of the universe (Heaven) and the Earth and the sea and the springs of waters.

And another angel — a second one — followed (the first one) saying, “The great Babylon has fallen — (yes, it) has (indeed) fallen; (the great Babylon) which has given (something) to drink to every nation from its wine of wrath of its sexual immorality.

And another angel — a third one — followed them saying in a great voice, “If someone worships the beast and its idol and (if someone) takes (its) mark upon his forehead or his hand, (then) he will (also) drink from the wine of the wrath of God, (the one) which is mixed undiluted (i. e. it is at its fullest strength) in the cup of His anger; and he will be tormented in fire and brimstone before (the) holy angels and before the Lamb.

And the smoke of their torment will ascend (into Heaven, the sky?) into the eternity of eternities (forever) and they will not have a break (neither) during the day (nor) during the night — (neither) the worshippers of the beast and its icon (nor) someone who takes the mark of its name (will have a break). Such is the patient endurance of the holy, the (ones) honouring the commandments of God and the faith of Jesus.

And I heard a voice (coming) from Heaven saying, “Write (the following): ‘Blessed (are) the dead, (the ones) which will die in the Lord henceforth.’” “Yes”, says the Spirit, “so that they may rest from their toils — for their works follows (with) them.”

And I saw — and look! — a white cloud and upon the cloud (there was) sitting (someone that was) like the Son of Man, having a golden crown upon His head and a sharp sickle in His hand. And another angel came out of the temple, shouting in a great voice to the One sitting upon the cloud, “Send your sick and reap! For there has come the time (hour) to reap, because the crop of the Earth has withered.” And the One sitting upon the cloud threw His sickle onto the Earth and the Earth was reaped.

And another angel, also having a sharp sickle, came out of the temple, the one in Heaven. And another angel, who had the authority over the fire, came out of the altar; and he proclaimed in a great voice to the one having the sharp sickle saying, “Send your sharp sickle and collect (gather) the clusters from the vine of the Earth; for their grapes are ripe (in full bloom).”

And the angel threw his sickle into the Earth and collected the vine of the Earth and threw (it) into the great winepress of the wrath of God (or “the winepress of the great wrath of God”). And the winepress was carried outside the city; and there came forth blood from the winepress until (up to, reaching) the bridles of the horses, from one-thousand six-hundred stades (approximately 320 km).