Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ιε’

Revelation of John — #15

May 2021


An Angel Holding Seven Jars — 14th century, Frescos in the Baptistry (Padua) by Giusto de' Menabuoi

Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ.

2Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ. 3καὶ ᾄδουσι τὴν ᾠδὴν Μωσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε, ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων. 4τίς οὐ μὴ φοβηθῇ σε, Κύριε, καὶ δοξάσῃ τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος· ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

5Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ Ἰδού, ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ· 6καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν καὶ λαμπρόν, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων ἔδωκε τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 8καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· 9καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναόν, ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

Kai eidon allo sēmeion en tō ouranō mega kai thaumaston, angelous hepta echontas plēgas hepta tas eschatas, hoti en autais etelesthē ho thymos tou Theou.

2Kai eidon hōs thalassan hyalinēn memigmenēn pyri, kai tous nikōntas ek tou thēriou kai ek tēs eikonos autou kai ek tou charagmatos autou, ek tou arithmou tou onomatos autou, hestōtas epi tēn thalassan tēn hyalinēn, echontas kitharas tou Theou. 3kai adousi tēn ōdēn Mōseōs tou doulou tou Theou, kai tēn ōdēn tou arniou legontes, Megala kai thaumasta ta erga sou, Kyrie, ho Theos ho pantokratōr; dikaiai kai alēthinai hai hodoi sou, ho basileus tōn hagiōn. 4tis ou mē phobēthē se, Kyrie, kai doxasē to onoma sou? hoti monos hosios; hoti panta ta ethnē hēxousi kai proskynēsousin enōpion sou, hoti ta dikaiōmata sou ephanerōthēsan.

5Kai meta tauta eidon, kai Idou, ēnoigē ho naos tēs skēnēs tou martyriou en tō ouranō; 6kai exēlthon hoi hepta angeloi echontes tas hepta plēgas ek tou naou, endedymenoi linon katharon kai lampron, kai periezōsmenoi peri ta stēthē zōnas chrysas. 7kai hen ek tōn tessarōn zōōn edōke tois hepta angelois hepta phialas chrysas gemousas tou thymou tou Theou tou zōntos eis tous aiōnas tōn aiōnōn. 8kai egemisthē ho naos ek tou kapnou ek tēs doxēs tou Theou, kai ek tēs dynameōs autou; 9kai oudeis ēdynato eiselthein eis ton naon, achri telesthōsin hai hepta plēgai tōn hepta angelōn.

And I saw another great and wondrous sign in Heaven: an angel having (with him?) the last seven plagues (seven last plagues), for in them the wrath of God will be finished. And I saw (something) like a crystalline (made out of glass) sea mixed with fire; and those who prevailed over the beast and over its idol and over the number of its name, (they were) standing upon the crystalline sea (each of them) having lyres of God.

And they sing the ode (song) of Moses — the servant of God — and the ode (song) of the Lamb saying, “Great and wondrous are Your deeds, O Lord God, the Almighty. Just and true are your ways, O King of (all) the nations. Who does not fear and glorify Your name, O Lord? For (You) alone are holy (hallowed) and because all the nations will come (to You) and worship before You and because Your righteous deeds were revealed.”

And after this I saw and the temple of the tabernacle of the testimony opened in Heaven and there came out the temple the seven angels, (namely the ones) having the seven plagues (and they were) clad in pure, white linen; and around their chests were bound golden belts. And one of the four creatures gave seven golden vials — (all) filled with the wrath of God, the (one) living into the eternity of eternity — to the angels. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power; and nobody was able to enter into the temple until the seven plagues of the seven angels have finished.