Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ιϛ’

Revelation of John — #16

May 2021


A Bowl Being Poured onto the Euphrates River — 1800, anonymous Russian Old Believer

Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν.

2Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς τῇ εἰκόνι αὐτοῦ προσκυνοῦντας.

3Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ.

4Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων· καὶ ἐγένετο αἷμα. 5καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος, Κύριε, εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐσόμενος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας· 6ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν· ἄξιοι γάρ εἰσι. 7καὶ ἤκουσα ἄλλου ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου.

8Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 9καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

10Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη· καὶ ἐμασσῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.

12Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην· καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 13καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὅμοια βατράχοις· 14εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15(Ἰδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.) 16καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδδών.

17Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονε. 18καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ’ οὗ οἱ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμός, οὕτω μέγας. 19καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον· καὶ ἡ Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 21καὶ χάλαζα μεγάλη, ὡς ταλαντιαία, καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης· ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.

Kai ēkousa phōnēs megalēs ek tou naou, legousēs tois hepta angelois, Hypagete kai ekcheate tas phialas tou thymou tou Theou eis tēn gēn.

2Kai apēlthen ho prōtos, kai exechee tēn phialēn autou epi tēn gēn; kai egeneto helkos kakon kai ponēron eis tous anthrōpous tous echontas to charagma tou thēriou, kai tous tē eikoni autou proskynountas.

3Kai ho deuteros angelos exechee tēn phialēn autou eis tēn thalassan; kai egeneto haima hōs nekrou, kai pasa psychē zōsa apethanen en tē thalassē.

4Kai ho tritos angelos exechee tēn phialēn autou eis tous potamous kai eis tas pēgas tōn hydatōn; kai egeneto haima. 5kai ēkousa tou angelou tōn hydatōn legontos, Dikaios, Kyrie, ei, ho ōn kai ho ēn kai ho esomenos, hoti tauta ekrinas; 6hoti haima hagiōn kai prophētōn exechean, kai haima autois edōkas piein; axioi gar eisi. 7kai ēkousa allou ek tou thysiastēriou legontos, Nai, Kyrie ho Theos ho pantokratōr, alēthinai kai dikaiai hai kriseis sou.

8Kai ho tetartos angelos exechee tēn phialēn autou epi ton hēlion; kai edothē autō kaumatisai tous anthrōpous en pyri. 9kai ekaumatisthēsan hoi anthrōpoi kauma mega, kai eblasphēmēsan hoi anthrōpoi to onoma tou Theou tou echontos exousian epi tas plēgas tautas, kai ou metenoēsan dounai autō doxan.

10Kai ho pemptos angelos exechee tēn phialēn autou epi ton thronon tou thēriou; kai egeneto hē basileia autou eskotōmenē; kai emassōnto tas glōssas autōn ek tou ponou, 11kai eblasphēmēsan ton Theon tou ouranou ek tōn ponōn autōn kai ek tōn helkōn autōn, kai ou metenoēsan ek tōn ergōn autōn.

12Kai ho hektos angelos exechee tēn phialēn autou epi ton potamon ton megan ton Euphratēn; kai exēranthē to hydōr autou, hina hetoimasthē hē hodos tōn basileōn tōn apo anatolēs hēliou. 13kai eidon ek tou stomatos tou drakontos, kai ek tou stomatos tou thēriou, kai ek tou stomatos tou pseudoprophētou, pneumata tria akatharta homoia batrachois; 14eisi gar pneumata daimoniōn poiounta sēmeia, ha ekporeuetai epi tous basileis tēs gēs kai tēs oikoumenēs holēs, synagagein autous eis ton polemon tēs hēmeras ekeinēs tēs megalēs tou Theou tou pantokratoros. 15(Idou, erchomai hōs kleptēs. makarios ho grēgorōn kai tērōn ta himatia autou, hina mē gymnos peripatē, kai blepōsi tēn aschēmosynēn autou.) 16kai synēgagen autous eis ton topon ton kaloumenon Hebraisti Harmageddōn.

17Kai ho hebdomos angelos exechee tēn phialēn autou eis ton aera; kai exēlthe phōnē megalē apo tou naou tou ouranou, apo tou thronou, legousa, Gegone. 18kai egenonto phōnai kai brontai kai astrapai, kai seismos egeneto megas, hoios ouk egeneto aph’ hou hoi anthrōpoi egenonto epi tēs gēs, tēlikoutos seismos, houtō megas. 19kai egeneto hē polis hē megalē eis tria merē, kai hai poleis tōn ethnōn epeson; kai hē Babylōn hē megalē emnēsthē enōpion tou Theou, dounai autē to potērion tou oinou tou thymou tēs orgēs autou. 20kai pasa nēsos ephyge, kai orē ouch heurethēsan. 21kai chalaza megalē, hōs talantiaia, katabainei ek tou ouranou epi tous anthrōpous; kai eblasphēmēsan hoi anthrōpoi ton Theon ek tēs plēgēs tēs chalazēs; hoti megalē estin hē plēgē autēs sphodra.

And I heard a great voice from the temple, telling the seven angels, “Arise and empty the seven vials of the wrath of God into the Earth.” And the first one left and emptied his vial into the Earth; and bad and painful sores befell (happened) the people having the mark of the beast and those worshipping its idol.

And the second (one) emptied his vial into the sea; and it became blood, as that of a dead (person), and all living soul died, (at least) the ones in the sea. And the third (one) emptied his vial into into the rivers and the springs of waters — and they became blood. And I heard the angel of the waters saying, “You are just, (You) who is and who was (and) the Hallowed — (You are these things) for you have judged thus. For they poured out the blood of holy (men) and (that) of prophets; and blood (is what) You have given them to drink. (For) they are worthy.”

And I heard (someone from?) the altar saying, “Yes O Lord God, the Almighty, true and just are Your judgements.” And the fourth (one) emptied his vial upon the Sun; and there was given to him (the authority) to scorch (all) the humans in (with) fire. And the people were scorched (in, with) a great heat; and they blasphemed the name of God — the One having the authority over their plagues (sufferings). And they did not repent (of their sins) to give Him glory.

And the fifth (one) emptied his vial onto the throne of the beast; and its kingdom was darkened (overshadowed) and they gnawed their tongues from (because of) the suffering (toil). And they blasphemed the God of Heaven from (because of) their suffering (toils) and from their sores; and they did not repent of their deeds.

And the sixth (one) emptied his vial onto the great river (called) Euphrates; and its water dried up (withered) so that the path of the kings of the East might be prepared. And I saw three unclean spirits — like frogs — (coming) from the mouth of the dragon and from the mouth of the beast and from the mouth of the false prophet. For they are (the) spirits of demons, making signs, which come forth upon the kings of the entire (inhabited) world (and) to collect (gather) them (and lead them?) to the war of the great day of God the Almighty.

Look, I am coming like a thief. Blessed is he who is watchful and (he who) keeps his garments (clean), so that he does not walk about naked and (so that) they might not see his shame. And he gathered them in(to) the region (that is) called Armageddon (lit. Harmagedon) in Hebrew.

And the seventh (one) emptied his vial onto the air; and there came a great voice from the temple from the throne saying, “It has happened.” And there were (bolts of) lightning and voices and thunder and a great tremor occurred, such as has not happened since the time during which man appeared on the Earth — so great a tremor (occurred).

And the great city was trisected (lit. it fell into three parts) and the cities of the nations fell. And the great Babylon was remembered before God (and He remembered) to give to Babylon the cup of the wine of His anger. And every island fled, and mountains were not (any longer) found (anywhere).

And a great hail descended from Heaven upon the people (and each hailstone was, in weight) like a talent (approximately 60 kg). And the people blasphemed God from (because of) their suffering of the hail, for their sufferings are very great.