Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ιη’

Revelation of John — #18

May 2021


Babylon Fallen — 1866, Gustave Doré

Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην· καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχύϊ, φωνῇ μεγάλη, λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων, καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου. 3ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκε πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ’ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

4Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα μὴ λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς· 5ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν ὑμίν, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7ὅσα ἐδόξασεν ἐαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. 8διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται, ὅτι ἰσχυρὸς Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνων αὐτήν. 9καὶ κλαύσονται αὐτήν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτῇ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου. 11καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσιν ἐπ’ αὐτῇ, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι· 12γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, καὶ λίθου τιμίου, καὶ μαργαρίτου, καὶ βύσσου, καὶ πορφύρας, καὶ σηρικοῦ, καὶ κοκκίνου· καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ σιδήρου, καὶ μαρμάρου, 13καὶ κινάμωμον, καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον, καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον, καὶ σεμίδαλιν, καὶ σῖτον, καὶ κτήνη, καὶ πρόβατα· καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν, καὶ σωμάτων· καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ εὑρήσεις αὐτά. 15οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ’ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16καὶ λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσῶ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 17καὶ πᾶς κυβερνήτης, καὶ πᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος, καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν, 18καὶ ἔκραζον, ὁρώντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 19καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20εὐφραίνου ἐπ’ αὐτήν, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.

21Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 22καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φανῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς· ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 24καὶ ἐν αὐτῇ αἵματα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Kai meta tauta eidon allon angelon katabainonta ek tou ouranou, echonta exousian megalēn; kai hē gē ephōtisthē ek tēs doxēs autou. 2kai ekraxen en ischui, phōnē megalē, legōn, Epesen, epese Babylōn hē megalē, kai egeneto katoikētērion daimonōn, kai phylakē pantos pneumatos akathartou, kai phylakē pantos orneou akathartou kai memisēmenou. 3hoti ek tou oinou tou thymou tēs porneias autēs pepōke panta ta ethnē, kai hoi basileis tēs gēs met’ autēs eporneusan, kai hoi emporoi tēs gēs ek tēs dynameōs tou strēnous autēs eploutēsan.

4Kai ēkousa allēn phōnēn ek tou ouranou legousan, Exelthe ex autēs ho laos mou, hina mē synkoinōnēsēte tais hamartiais autēs, kai hina mē labēte ek tōn plēgōn autēs; 5hoti ekollēthēsan autēs hai hamartiai achri tou ouranou, kai emnēmoneusen ho Theos ta adikēmata autēs. 6apodote autē hōs kai autē apedōken hymin, kai diplōsate autē dipla kata ta erga autēs; en tō potēriō hō ekerase kerasate autē diploun. 7hosa edoxasen eautēn kai estrēniase, tosouton dote autē basanismon kai penthos. hoti en tē kardia autēs legei, Kathēmai basilissa, kai chēra ouk eimi, kai penthos ou mē idō. 8dia touto en mia hēmera hēxousin hai plēgai autēs, thanatos kai penthos kai limos, kai en pyri katakauthēsetai, hoti ischyros Kyrios ho Theos ho krinōn autēn. 9kai klausontai autēn, kai kopsontai ep’ autē hoi basileis tēs gēs hoi met’ autēs porneusantes kai strēniasantes, hotan blepōsi ton kapnon tēs pyrōseōs autēs, 10apo makrothen hestēkotes dia ton phobon tou basanismou autēs, legontes, Ouai, ouai, hē polis hē megalē Babylōn, hē polis hē ischyra, hoti mia hōra ēlthen hē krisis sou. 11kai hoi emporoi tēs gēs klaiousi kai penthousin ep’ autē, hoti ton gomon autōn oudeis agorazei ouketi; 12gomon chrysou kai argyrou, kai lithou timiou, kai margaritou, kai byssou, kai porphyras, kai sērikou, kai kokkinou; kai pan xylon thuinon, kai pan skeuos elephantinon, kai pan skeuos ek xylou timiōtatou, kai chalkou, kai sidērou, kai marmarou, 13kai kinamōmon, kai thymiamata, kai myron, kai libanon, kai oinon, kai elaion, kai semidalin, kai siton, kai ktēnē, kai probata; kai hippōn kai rhedōn, kai sōmatōn; kai psychas anthrōpōn. 14kai hē opōra tēs epithymias tēs psychēs sou apēlthen apo sou, kai panta ta lipara kai ta lampra apēlthen apo sou, kai ouketi ou mē heurēseis auta. 15hoi emporoi toutōn, hoi ploutēsantes ap’ autēs, apo makrothen stēsontai dia ton phobon tou basanismou autēs, klaiontes kai penthountes, 16kai legontes, Ouai, ouai, hē polis hē megalē, hē peribeblēmenē byssinon kai porphyroun kai kokkinon, kai kechrysōmenē en chrysō kai lithō timiō kai margaritais; hoti mia hōra ērēmōthē ho tosoutos ploutos. 17kai pas kybernētēs, kai pas epi tōn ploiōn ho homilos, kai nautai, kai hosoi tēn thalassan ergazontai, apo makrothen estēsan, 18kai ekrazon, horōntes ton kapnon tēs pyrōseōs autēs, legontes, Tis homoia tē polei tē megalē? 19kai ebalon choun epi tas kephalas autōn, kai ekrazon klaiontes kai penthountes, legontes, Ouai, ouai, hē polis hē megalē, en hē eploutēsan pantes hoi echontes ploia en tē thalassē ek tēs timiotētos autēs, hoti mia hōra ērēmōthē. 20euphrainou ep’ autēn, ourane, kai hoi hagioi kai hoi hagioi apostoloi kai hoi prophētai, hoti ekrinen ho Theos to krima hymōn ex autēs.

21Kai ēren heis angelos ischyros lithon hōs mylon megan, kai ebalen eis tēn thalassan, legōn, Houtōs hormēmati blēthēsetai Babylōn hē megalē polis, kai ou mē heurethē eti. 22kai phōnē kitharōdōn kai mousikōn kai aulētōn kai salpistōn ou mē akousthē en soi eti, kai pas technitēs pasēs technēs ou mē heurethē en soi eti, kai phōnē mylou ou mē akousthē en soi eti, 23kai phōs lychnou ou mē phanē en soi eti, kai phōnē nymphiou kai nymphēs ou mē akousthē en soi eti; hoti hoi emporoi sou ēsan hoi megistanes tēs gēs; hoti en tē pharmakeia sou eplanēthēsan panta ta ethnē. 24kai en autē haimata prophētōn kai hagiōn heurethē, kai pantōn tōn esphagmenōn epi tēs gēs.

After this I saw another angel coming down from Heaven, having (a) great authority; and the Earth was illuminated through his glory. And he shouted in a strong voice saying, “The great Babylon, it fell, it fell. And it became (was) a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit and a prison of every unclean and hateful bird; for from the wine of the wrath of her sexual immorality have drunk all the nations, and the kings of the Earth committed adultery with her and the merchants of the Earth became rich from the power of her sensuality (luxury). 

And I heard another voice from Heaven saying, “Come out of her, my people, so that you may not share in her sins and so that you may not take (receive) (anything) from her plagues (so that you may not get infected with her plagues). For her sins have combined (and piled up) into Heaven and God remembered her wrongdoings. Give her back (sell her) as she has also given back (sold) and double the double (double it?) according to her deeds. In the cup which she mixed, mixed her double (make twice as much as she made). 

As many (people as there were who) glorified her and (as many as) lived sensually (with her), that many (people) (will) give her torment and mourning. For in her heart she says that “I am sitting (as a) queen and I am not a widow; and I do not see (any) mourning.” Because of this there will one day come her plagues — death and mourning and famine — and she will be burned (up) in fire; for the Lord God, her judge, is strong. 

And the kings of the Earth — those who committed adultery with her and lived in sensuality (with her) — will weep and strike (at) her when they see the smoke of her burning (up). (And they are) standing far away through (because of) the fear (in fear) of her torment saying, “Woe, woe (to you) O great and strong city Babylon; for in one (single) hour has come your judgement.”

And the merchants of the Earth will weep and mourn (at) her, for nobody buys their goods anymore. Their golden and silver goods and (their goods made out of) precious stone and pearls and (their goods) made out of fine linen and purple cloth and silk and scarlet; and every scented tree and every item made out of ivory and every item made out of costly wood and brass and iron and marble. And (also their) cinnamon and spice and incense and myrrh and frankincense and wine and olive oil and fine flour and wheat; and (their) cattle and sheep and horses and chariots and bodies (slaves?) and human souls.

“And the ripe fruit of your soul’s lust (the ripe fruit your soul longs for) has departed from you and all the things (you held) precious and (that were) luxurious, they (also) departed from you — and they will never (again) find them (you will not find them again).”

And the merchants of these (goods) — those (merchants) who became rich (by selling her things) — they are standing far away because of the fear of (i. e. fearing) her torment (and they are) weeping and mourning saying, “Woe woe (to you), O great city clothed in fine purple and scarlet linen and adorned with gold and precious stone and pearls — for in one (single) hour your great wealth has been made desolate.”

And every captain and every sea traveller and (every) seaman (sailor) and whosoever works at the sea — they are (all) standing far away and they shouted seeing the smoke of her burning (up) saying, “Who (what) is alike the great city?” And they threw dust onto their heads and they shouted weeping and mourning (and they were) saying, “Woe, woe (to you), O great city in which (through which) were made rich all those who have ships in the sea through her wealth; for in one (single) hour she has been laid waste.” Rejoice over her O Heaven and (you) holy men and apostles and prophets; for God has judged your judgment from her (God avenged you?).

And one strong angel picked up a stone — like a great millstone — and threw it into the sea saying, “Thus with wrath (anger) Babylon — the great city — will be cast down; and it will no longer be found. And the sound of harpists and musicians and flute players and trumpeters will not be heard in you any longer, nor will any craftsmen of any craft be found in you any longer, nor will the voice of a mill be heard in you any longer. And the light of a lamp shall not shine in you any longer, nor shall the voice(s) of a bridegroom or a bride be heard in you any longer; for your merchants were the great (ones) of the Earth (and) for all nations were deceived by your sorcery (magic). And in her the blood of (the) prophets and saints was found, and (also that) of every slain (one) upon the Earth.”