Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον ιθ’

Revelation of John — #19

May 2021


The Angel standing in the Sun — 1910, Henry John Stock

Kαὶ μετὰ ταῦτα ἤκουσα φωνὴν ὄχλου πολλοῦ μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντος, Ἀλληλούϊα· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· 2ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινε τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις διέφθειρε τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησε τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς. 3καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἀλληλούϊα· καὶ ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 4καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι καὶ τέσσαρες, καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα, καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου, λέγοντες, Ἀμήν· Ἀλληλούϊα. 5καὶ φωνὴ ἐκ τοῦ θρόνου ἐξῆλθε, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτόν, καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 6καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λέγοντας, Ἀλληλούϊα· ὅτι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ. 7χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιώμεθα, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ· ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν. 8καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον καθαρὸν καὶ λαμπρόν· τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματά ἐστι τῶν ἁγίων. 9καὶ λέγει μοι, Γράψον, Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοί τοῦ εἰσι Θεοῦ. 10καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ· τῷ Θεῷ προσκύνησον· ἡ γὰρ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ ἐστὶ τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

11Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδού, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ· 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι· καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. 14καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ’ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρόν. 15καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων.

17Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ· καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ, λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 18ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ’ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.

19Καὶ εἶδον τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 20καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετὰ τοῦτου ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν τῷ θείῳ· 21καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐκπορευομένῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

Kai meta tauta ēkousa phōnēn ochlou pollou megalēn en tō ouranō, legontos, Allēlouia; hē sōtēria kai hē doxa kai hē timē kai hē dynamis tou Theou hēmōn; 2hoti alēthinai kai dikaiai hai kriseis autou; hoti ekrine tēn pornēn tēn megalēn, hētis diephtheire tēn gēn en tē porneia autēs, kai exedikēse to haima tōn doulōn autou ek tēs cheiros autēs. 3kai deuteron eirēkan, Allēlouia; kai ho kapnos autēs anabainei eis tous aiōnas tōn aiōnōn. 4kai epesan hoi presbyteroi hoi eikosi kai tessares, kai ta tessara zōa, kai prosekynēsan tō Theō tō kathēmenō epi tou thronou, legontes, Amēn; Allēlouia. 5kai phōnē ek tou thronou exēlthe, legousa, Aineite ton Theon hēmōn pantes hoi douloi autou, kai hoi phoboumenoi auton, kai hoi mikroi kai hoi megaloi. 6kai ēkousa hōs phōnēn ochlou pollou, kai hōs phōnēn hydatōn pollōn, kai hōs phōnēn brontōn ischyrōn, legontas, Allēlouia; hoti ebasileuse Kyrios ho Theos ho pantokratōr. 7chairōmen kai agalliōmetha, kai dōmen tēn doxan autō; hoti ēlthen ho gamos tou arniou, kai hē gynē autou hētoimasen heautēn. 8kai edothē autē hina peribalētai byssinon katharon kai lampron; to gar byssinon ta dikaiōmata esti tōn hagiōn. 9kai legei moi, Grapson, Makarioi hoi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklēmenoi. kai legei moi, Houtoi hoi logoi alēthinoi tou eisi Theou. 10kai epeson emprosthen tōn podōn autou proskynēsai autō. kai legei moi, Hora mē; syndoulos sou eimi kai tōn adelphōn sou tōn echontōn tēn martyrian tou Iēsou; tō Theō proskynēson; hē gar martyria tou Iēsou esti to pneuma tēs prophēteias.

11Kai eidon ton ouranon aneōgmenon, kai idou, hippos leukos, kai ho kathēmenos ep’ auton, kaloumenos pistos kai alēthinos, kai en dikaiosynē krinei kai polemei; 12hoi de ophthalmoi autou hōs phlox pyros, kai epi tēn kephalēn autou diadēmata polla; echōn onoma gegrammenon ho oudeis oiden ei mē autos, 13kai peribeblēmenos himation bebammenon en haimati; kai kaleitai to onoma autou, HO Logos tou Theou. 14kai ta strateumata ta en tō ouranō ēkolouthei autō eph’ hippois leukois, endedymenoi byssinon leukon kai katharon. 15kai ek tou stomatos autou ekporeuetai rhomphaia oxeia, hina en autē patassē ta ethnē; kai autos poimanei autous en rhabdō sidēra; kai autos patei tēn lēnon tou oinou tou thymou kai tēs orgēs tou Theou tou pantokratoros. 16kai echei epi to himation kai epi ton mēron autou onoma gegrammenon; Basileus basileōn kai Kyrios kyriōn.

17Kai eidon hena angelon hestōta en tō hēliō; kai ekraxe phōnē megalē, legōn pasi tois orneois tois petomenois en mesouranēmati, Deute synagesthe eis to deipnon tou megalou Theou, 18hina phagēte sarkas basileōn, kai sarkas chiliarchōn, kai sarkas ischyrōn, kai sarkas hippōn kai tōn kathēmenōn ep’ autōn, kai sarkas pantōn, eleutherōn te kai doulōn, kai mikrōn te kai megalōn.

19Kai eidon to thērion, kai tous basileis tēs gēs kai ta strateumata autōn synēgmena poiēsai polemon meta tou kathēmenou epi tou hippou, kai meta tou strateumatos autou. 20kai epiasthē to thērion, kai meta toutou ho pseudoprophētēs ho poiēsas ta sēmeia enōpion autou, en hois eplanēse tous labontas to charagma tou thēriou, kai tous proskynountas tē eikoni autou; zōntes eblēthēsan hoi dyo eis tēn limnēn tou pyros tēn kaiomenēn en tō theiō; 21kai hoi loipoi apektanthēsan en tē rhomphaia tou kathēmenou epi tou hippou, tē ekporeuomenē ek tou stomatos autou; kai panta ta ornea echortasthēsan ek tōn sarkōn autōn.

Hereafter I heard (something that was) like a great voice of a large crowd in Heaven saying, “Hallelujah. Salvation and glory and power of our God (be to God?), for his judgements are true and just; for he judged the great prostitute who corrupted the Earth in her sexual immorality and he has avenged the blood of his servants from (on?) her hand.

And a second time they said “Hallelujah. And her smoke ascends into the eternity of eternities (forever).” And the twenty-four elders and the four creatures fell (to their knees?) and worshipped God — the One sitting upon the throne — saying, “Amen, Hallelujah”. And a voice came from the throne saying, “Praise our God — (you) all (who are) His servants and (who) fear Him; (both) the small and the great (shall praise Him).”

And I heard (something that was) as a voice of a great crowd and as a voice of many waters and as a voice of a vicious thunderstorm saying, “Hallelujah! For the Lord our God — the Almighty — has reigned. Let us rejoice and be glad and let us (also) give Him glory; for (there) has come the marriage of the Lamb and his wife has prepared herself and it was given to her (the honour?) to be clad in fine linen, bright and pure; for the fine linen are the righteous deeds of the holy men.”

And he says to me, “Write (the following): ‘Blessed are those (who) called to (attend) the feast of the Lamb’s marriage.’” And he tells me, “These true words are (those) of God.”. And I fell before his feet to worship him, but he says to me, “See not (i. e. do not do it); I am (one of) your fellow servant(s) and (I am one) of your brothers — (one) of those who have the witness of Jesus. Worship God, for the witness of Jesus is the spirit of (the) prophecy.”

And I saw Heaven open(ed), and look! A white horse and he who sits upon it is called Faithful and True; and in righteousness he judges and makes war. His eyes were (like?) a fiery flame and upon his head (there were) many crowns, having written (upon them) names which nobody — except him — knew. (And he was) clad in clothing dipped in blood, and he was called The Word of God by name. And his armies — those in Heaven — follow him on white horses (and they are all) clad in fine linen, pure and clean. And from his mouth there comes a sharp sword, so that he may strike the nations with it; and he shepherds them with a silver rod and tramples he winepress of the wrath of the anger (strong wrath?) Of God the Almighty. And he has written upon his robe and his thigh the (following) name: “The King of Kings and the Lord of Lords”.

And I saw an angel standing in the Sun and he shouted in a great voice saying to all the birds (every bird) flying in mid-air, “Come (and) gather together (to go) to the great feast (supper, dinner) of God, so that you might eat the flesh of kings and the flesh of commanders and the flesh of strong (men) and the flesh of horses — and those who sit thereon — and the flesh of every free (man) and slave and (of everyone who is) small and great.

And I saw the beast and the kings of the Earth and their armies gathering together (gathered together) to make war (fight) with the one sitting upon the horse and with his army. And the beast was seized (apprehended, caught) and with him the false prophets, the one who performed miracles before him, with which those who took the mark of the beast and those who worship its idol were deceived. (Whilst they were still) living, the two (of them) were thrown into the lake of fire burning with brimstone. And the remaining (ones) were killed by the sword, the one coming out of him who sits upon the horse; and all the birds were filled from their flesh.