Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον κ’

Revelation of John — #20

May 2021


Satan is cast into the lake of fire — 15th century, unknown author

Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖδα τῆς ἀβύσσου, καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2καὶ ἐκράτησε τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστι Διάβολος καὶ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 3καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἔκλεισεν αὐτόν, καὶ ἐσφράγισε, ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη ἔτι, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι μικρὸν χρόνον.

4Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ’ αὐτούς, καὶ κρῖμα ἐδόθη αὐτοῖς· καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ, καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τῷ θηρίῷ, οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ Χριστοῦ χίλια ἔτη· 5οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέζησαν ἕως τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων ὁ θάνατος ὁ δεύτερος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ’ ἔσονται ἱερεῖς Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσι μετ’ αὐτοῦ χίλια ἔτη.

7Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον· ὧν ὁ ἀριθμὸς ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλvσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν αὐτούς· 10καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης· καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

11Καὶ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν, καὶ τὸν καθήμενον ἐπ’ αὐτοῦ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, μικροὺς καὶ μεγάλους, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ βιβλία ἠνεῴχθησαν· καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνεῴχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ νεκρούς, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκρούς· καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτός ἐστιν ὁ δεύτερος θάνατος. 15καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

Kai eidon angelon katabainonta ek tou ouranou, echonta tēn kleida tēs abyssou, kai halysin megalēn epi tēn cheira autou. 2kai ekratēse ton drakonta, ton ophin ton archaion, hos esti Diabolos kai Satanas, kai edēsen auton chilia etē, 3kai ebalen auton eis tēn abysson, kai ekleisen auton, kai esphragise, epanō autou, hina mē planēsē ta ethnē eti, achri telesthē ta chilia etē; meta tauta dei auton lythēnai mikron chronon.

4Kai eidon thronous, kai ekathisan ep’ autous, kai krima edothē autois; kai tas psychas tōn pepelekismenōn dia tēn martyrian Iēsou, kai dia ton logon tou Theou, kai hoitines ou prosekynēsan tō thēriō, oute tēn eikona autou, kai ouk elabon to charagma epi to metōpon autōn, kai epi tēn cheira autōn; kai ezēsan, kai ebasileusan meta Christou chilia etē; 5hoi de loipoi tōn nekrōn ouk anezēsan heōs telesthē ta chilia etē. hautē hē anastasis hē prōtē. 6makarios kai hagios ho echōn meros en tē anastasei tē prōtē; epi toutōn ho thanatos ho deuteros ouk echei exousian, all’ esontai hiereis Theou kai tou Christou, kai basileusousi met’ autou chilia etē.

7Kai hotan telesthē ta chilia etē, lythēsetai ho Satanas ek tēs phylakēs autou, 8kai exeleusetai planēsai ta ethnē ta en tais tessarsi gōniais tēs gēs, ton Gōg kai ton Magōg, synagagein autous eis ton polemon; hōn ho arithmos hōs hē ammos tēs thalassēs. 9kai anebēsan epi to platos tēs gēs, kai ekyklvsan tēn parembolēn tōn hagiōn kai tēn polin tēn ēgapēmenēn; kai katebē pyr apo tou Theou ek tou ouranou, kai katephagen autous; 10kai ho diabolos ho planōn autous eblēthē eis tēn limnēn tou pyros kai tou theiou, hopou to thērion kai ho pseudoprophētēs; kai basanisthēsontai hēmeras kai nyktos eis tous aiōnas tōn aiōnōn.

11Kai eidon thronon leukon megan, kai ton kathēmenon ep’ autou, hou apo prosōpou ephygen hē gē kai ho ouranos, kai topos ouch heurethē autois. 12kai eidon tous nekrous, mikrous kai megalous, hestōtas enōpion tou Theou, kai biblia ēneōchthēsan; kai biblion allo ēneōchthē, ho esti tēs zōēs; kai ekrithēsan hoi nekroi ek tōn gegrammenōn en tois bibliois, kata ta erga autōn. 13kai edōken hē thalassa tous en autē nekrous, kai ho thanatos kai ho hadēs edōkan tous en autois nekrous; kai ekrithēsan hekastos kata ta erga autōn. 14kai ho thanatos kai ho hadēs eblēthēsan eis tēn limnēn tou pyros; houtos estin ho deuteros thanatos. 15kai ei tis ouch heurethē en tē biblō tēs zōēs gegrammenos, eblēthē eis tēn limnēn tou pyros.

And I saw an angel coming down from Heaven, having the keys of the abyss and a great chain in his hand. And he seized the dragon — the ancient serpent — who is (the) Devil and (the) Satan and he bound him for a thousand years. And he threw him into the abyss and he locked and sealed (the opening) above him so that he may no longer deceive the nations until the thousand years are finished (have passed). And thereafter he must be loosened for a little while.

And I saw thrones and they (the apostles / saints) sat upon them and (the authority to pass) a judgement was given to them; and their souls were beheaded because of the witness of Jesus and because of the word of God and whoever did not worship the beast or its idol (and whoever did) not take the mark upon his forehead and upon his hand. And they lived and reigned with Christ for a thousand years. The remaining of the dead did not live until the thousand years have passed (lit. have finished). This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has a part in the first resurrection, (for) the second death has no authority over them but they will (instead) be priests of God and Christ; and they will reign with Him for a thousand years.

And when the thousand years have passed (lit. are finished), Satan will be freed from his prison and he will come out to deceive the nations, (namely) those in the four corners of the Earth — (the) Gog and Magog — (and he does this in order) to gather (and prepare) them (to go) into battle; (and) their number is as (large) as the (amount of grains of) sand of the sea. And they went up onto the breadth of the Earth (land) (i. e. they covered its entire breadth) and they surrounded the camp of the holy men and the (be)loved city. And fire descended out of Heaven and ate them (up). And the Devil — the one who deceived them (their deceiver) — was thrown into the lake of fire and brimstone (sulphur); (the same place) where even the beast and the false prophet will be tormented day and night into the eternity of eternities (forever).

And I saw a great, white throne and (I saw) him who sits upon it, from whose face the Earth and the Heaven fled — and no place was found for them. And I saw the death — the great and the small — standing before the throne; and books were opened. And another book was opened, (the one) which is (the book) of life. And the dead were judged according to their deeds from the writings of the books. And the sea gave the dead (that were) within it, and Death and Hades gave the dead (which were) within them; and they were each judged according to their deeds. And Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death — the lake of fire. And if someone (’s name) was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.