Ἀποκάλυψις Ἰωάννου — κεφάλαιον η’

Revelation of John — #8

May 2021


The Opening of the Seventh Seal — 1837, John Martin

Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. 2 Καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἑστήκασι, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.

3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθε καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστήριον, ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσῃ ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν. καὶ ἐγένοντο φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

6Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἐαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσι.

7Καὶ ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.

8Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα· 9καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.

10Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 11καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται Ἄψινθος. καὶ γίνεται τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.

12Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φαίνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.

13Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀγγέλου πετομένου ἐν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

Kai hote ēnoixe tēn sphragida tēn hebdomēn, egeneto sigē en tō ouranō hōs hēmiōrion. 2Kai eidon tous hepta angelous hoi enōpion tou Theou hestēkasi, kai edothēsan autois hepta salpinges.

3Kai allos angelos ēlthe kai estathē epi tou thysiastērion, echōn libanōton chrysoun; kai edothē autō thymiamata polla, hina dōsē tais proseuchais tōn hagiōn pantōn epi to thysiastērion to chrysoun to enōpion tou thronou. 4kai anebē ho kapnos tōn thymiamatōn tais proseuchais tōn hagiōn ek cheiros tou angelou enōpion tou Theou. 5kai eilēphen ho angelos ton libanōton, kai egemisen auton ek tou pyros tou thysiastēriou, kai ebalen eis tēn gēn. kai egenonto phōnai kai brontai kai astrapai kai seismos.

6Kai hoi hepta angeloi hoi echontes tas hepta salpingas hētoimasan eautous hina salpisōsi.

7Kai ho prōtos angelos esalpise, kai egeneto chalaza kai pyr memigmena en haimati, kai eblēthē eis tēn gēn; kai to triton tōn dendrōn katekaē, kai pas chortos chlōros katekaē.

8Kai ho deuteros angelos esalpise, kai hōs oros mega pyri kaiomenon eblēthē eis tēn thalassan; kai egeneto to triton tēs thalassēs haima; 9kai apethane to triton tōn ktismatōn tōn en tē thalassē, ta echonta psychas, kai to triton tōn ploiōn diephtharē.

10Kai ho tritos angelos esalpise, kai epesen ek tou ouranou astēr megas kaiomenos hōs lampas, kai epesen epi to triton tōn potamōn, kai epi tas pēgas tōn hydatōn. 11kai to onoma tou asteros legetai Apsinthos. kai ginetai to triton tōn hydatōn eis apsinthon, kai polloi anthrōpōn apethanon ek tōn hydatōn, hoti epikranthēsan.

12Kai ho tetartos angelos esalpise, kai eplēgē to triton tou hēliou kai to triton tēs selēnēs kai to triton tōn asterōn, hina skotisthē to triton autōn, kai hē hēmera mē phainē to triton autēs, kai hē nyx homoiōs.

13Kai eidon, kai ēkousa henos angelou petomenou en mesouranēmati, legontos phōnē megalē, Ouai, ouai, ouai tois katoikousin epi tēs gēs, ek tōn loipōn phōnōn tēs salpingos tōn triōn angelōn tōn mellontōn salpizein.

And when He (the Lamb) opened the seventh seal, a great silence occurred, (lasting for) approximately half an hour. And I saw the seven angels — (namely) those which were standing before God — and they were given seven trumpets. And another angel came and stood upon the altar (whilst) having a golden censer (in his hand); and plenty of incense was given to him so that he may give it with the prayers of all the holy men upon the golden altar, (namely the one) before the throne.

And the smoke of the incense arose with the prayers of the holy men, (left the) hand of the angel and (went up) before God. And the angel took the censer and filled it from (with) the fire of the altar and took it to the Earth. And there were thunders and voices and lightnings and a tremor. And the seven angels — the ones who have the seven trumpets — prepared themselves so that they might (begin) sounding (the trumpets).

And the first (one) sounded (his trumpet). And there was hail and fire mixed with blood and it was thrown into (onto) the Earth; and a third of the Earth was burnt (down), and a third of the trees were burnt (down) and every (bit) of green grass was burnt (down).

And the second angel sounded (his trumpet). And (something that was) like a great, fiery mountain was hurled into the sea. And a third of the sea became blood, and a third of the creatures of the sea — namely those who live in the sea and have a soul (who are alive) — died; and a third of the ships were destroyed.

And the third angel sounded (his trumpet). And (there) fell from (the) Heaven a great start, burning like a torch; and it fell into (upon) a third of the rivers and into (upon) the springs of waters. And the name of the star is Wormwood (Apsinthos). And a third of the waters became wormwood and many (of the) humans died because of the waters, because they were made bitter.

And the fourth angel sounded (his trumpet). And a third of the Sun was struck, and a third of the Moon and a third of the stars, so that a third of them was darkened (shadowed) and (so that) the day — as well as night — does not shine (upon) a third of them. And I saw and I heard an eagle flying in mid-air saying, “Woe, woe, woe to those who live upon the Earth from the remaining trumpet voices of the three angels that are about to sound (their trumpets).