Ἡ πρώτη τοῦ Ἰωάννου ἐπιστολή — κεφάλαιον α’

First Epistle of John — #1

May 2021