Ἡ πρώτη τοῦ Ἰωάννου ἐπιστολή — κεφάλαιον β’

First Epistle of John — #2

May 2021