Ἡ πρώτη τοῦ Ἰωάννου ἐπιστολή — κεφάλαιον γ’

First Epistle of John — #3

May 2021