Ἡ πρώτη τοῦ Ἰωάννου ἐπιστολή — κεφάλαιον δ’

First Epistle of John — #4

May 2021