Ἡ πρώτη τοῦ Ἰωάννου ἐπιστολή — κεφάλαιον ε’

First Epistle of John — #5

May 2021